Remont pomieszczeń na potrzeby symulatora kontroli ruchu lotniczego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na potrzeby symulatora kontroli ruchu lotniczego.
Lokalizacja Dęblin, powiat rycki, woj. lubelskie – teren zamknięty, budynek nr 245.
Zakres prac to m.in.:
- demontaż ścianek działowych z płyt g-k,
- montaż ścian g-k,
- murowanie ścian z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm wraz z nadprożem,
- montaż stolarki okiennej – doświetleniowej,
- demontaż grzejnika,
- montaż stolarki drzwiowej,
- demontaż i ponowny montaż podłogi technicznej oraz sufitów podwieszanych,
- wykonanie okładzin ściennych
- relokację punktów instalacji oświetlenia podstawowego
- instalacje silnoprądowe
- instalacje teletechniczne
- instalacja klimatyzacji
- przeniesieni istniejących klimakonwektorów.
Szczegółowy zakres ujęto w projekcie budowlanym, wykonawczym i STWiOR.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, żeby realizacja wykonania robót budowlanych była świadczona przez cały okres trwania umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
Ustala się okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy (Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorysy uproszczone na wartość wskazaną w ofercie - zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ).
Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności koszty, które wykonawca pokryje we własnym zakresie:
- zabezpieczenia pomieszczenia w obrębie wykonywanych robót, utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych w obrębie remontowanego pomieszczenia, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót,
- zabezpieczenia narzędzi, urządzeń i zachowania warunków bezpieczeństwa (ppoż, bhp itp.),
- prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska,
- prace porządkowe po zakończonych robotach.
Uwaga: prace będą prowadzone w funkcjonującym budynku.
W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się