Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wytyczenie w obrębie istniejących dróg na cmentarzu komunalnym nowego przebiegu alei i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok.167m i szerokości ok. 2,9m.
2. Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowy finansowy robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej”.
3. Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:
Główny kod CPV: 45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg,
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 3020), tj. by te osoby wykonywały następujące czynności: wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych, robót ziemnych, korytowania, montażu krawężników i obrzeży, nawierzchni z kostki brukowej.
Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się