Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych Powiatu Świeckiego.
2. Zakres rzeczowy robót obejmować będzie:
- Likwidacja przełomów 1241C od km 0+000 do km 7+959;
- Wykonanie zabruków z kostki kamiennej w m. Poledno 1281C;
- Likwidacja przełomów w m. Świekatowo ul. Koronowska (1265C) i ul. Tucholska (1041C);
- Remont chodnika w Terespolu Pomorskim ul. Szkolna odc. 1 (1293C);
- Likwidacja przełomów 1285C;
- Likwidacja przełomów 1250C w m. Ernestowo.
3. Tam, gdzie na rysunkach, w SST, Przedmiarach Robót, Kosztorysie ofertowym lub Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem robót budowlanych i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach.
Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania,
w szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją.
Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.).
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą kosztorysu oraz SST. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział następujących osób:
Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych - 1 osoba (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń).
6. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
7. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się
z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów
i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
9. Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
9.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9.2 Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy zgodne z postanowieniami zawartymi w § 10 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się