Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2020/2021 z podziałem na części.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu wraz z dostawą oraz załadunkiem i rozładunkiem opału na sezon grzewczy 2020/2021.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I zamówienia, tj.: Zakup wraz z dostawą, załadunkiem i rozładunkiem eko - groszku do Świetlicy Środowiskowej w Dobryszycach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Domu Nauczyciela w Dobryszycach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach.
Część II zamówienia, tj.: Zakup wraz z dostawą, załadunkiem i rozładunkiem pelletu do Urzędu Gminy w Dobryszycach oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach.


1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia
1.2.1. W odniesieniu do Części I zamówienia:
I. W ramach Części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wraz z załadunkiem i rozładunkiem eko – groszku do:
1) Świetlicy Środowiskowej w Dobryszycach w ilości max 10,00 ton;
2) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach w ilości max 150,00 ton;
3) Domu Nauczyciela w Dobryszycach w ilości max 20,00 ton;
4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach w Dobryszycach w ilości max 10,00 ton.
II. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w ramach Części I posiadał poniższe parametry:
- uziarnienie 5 – 25 mm,
- wartość opałowa nie mniejsza niż 28 MJ/kg,
- zawartość popiołu do 10%,
- zawartość siarki poniżej 0,6%,
- zawartość wilgoci do 10%.

1.2.2. W odniesieniu do Części II zamówienia:
I. W ramach Części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wraz z załadunkiem i rozładunkiem pelletu do:
1) Urzędu Gminy w Dobryszycach w ilości max 25,00 ton;
2) Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Południowej 7 w Dobryszycach w ilości max 20,00 ton.
II. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w ramach Części II posiadał poniższe parametry:
- średnica - 6 mm do 8 mm;
- długość - do 40 mm;
- gęstość nasypowa kg/m3 1 tona -1,7 m3;
- popiół - 0,3 - 0,7%;
- siarka - suchej masy 0.03;
- chlor - suchej masy 0,02%;
- wilgotność - do 7 %;
- wartość opałowa - nie mniej niż 18 kJ/kg;
- ścieralność - 2,5%.

1.3. Uwaga:
1.3.1. Wykonawca, w trakcie obowiązywania umowy, dostarczać będzie opał sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, średnio raz na 2 tygodnie.
1.3.2. Wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie składał e-mailem lub faksem Wykonawcy zamówienie na opał. Wykonawca powinien dostarczyć opał Zamawiającemu w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
1.3.3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3.5.1 SIWZ należy dostarczać samochodami o ładowności do 15t z uwagi na utrudniony dojazd do miejsc dostawy.
1.3.4. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3.5.2 SIWZ, dostarczany musi być przy pomocy samochodu autocysterny przystosowanej do transportu pelletu.
1.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału oraz prawo do sprawdzenia wilgotności i innych parametrów dostarczonego opału.
1.3.6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć niezwłocznie świadectwo jakości, certyfikat lub atest potwierdzający, że dostarczony opał spełnia w/w parametry.
1.3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia oraz wynagrodzenia umownego ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć w momencie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. warunki atmosferyczne, itp.).
1.3.8. W przypadku zmniejszenia wielkości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie za niezrealizowany przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Gmina Dobryszyce
ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się