Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac Matejki 22 w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wykonanie dociepleń budynków mieszkalnych komunalnych wraz z opracowaniem dokumentacji”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elementów zewnętrznych kamienicy zlokalizowanej przy Pl. Matejki 22 w Zielonej Górze, dz. 218/1, 217/4, 224/1 oraz muru ogrodzenia. Inwestycja prowadzona będzie na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Zielona Góra wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75.
2. Gabaryty budynku istniejącego:
1) Długość elewacji frontowej: L= 16,27 m
2) Wysokość elewacji frontowej do gzymsu: H1=9,84 m
3) Wysokość elewacji frontowej w kalenicy: H2 = 15,36 m
4) Kubatura budynku: V=3103,00 m3
5) Powierzchnia zabudowy: Pz = 228,00 m2
6) Liczba mieszkań: M = 7
7) Liczba klatek schodowych: 1
3. Planowany zakres robót budowlanych:
1) Remont murów – naprawa spękań ścian zewnętrznych, nadproży i gzymsów, naprawa studzienek okien piwnicznych z wymianą krat
2) Naprawa i uzupełnienie tynków i renowacja detali elewacji frontowej
3) Naprawa tynków i przygotowanie ściany bez dekoracji do montażu ocieplenia
4) Wymiana / renowacja stolarki okiennej w częściach wspólnych
5) Wymiana drzwi na podwórze
6) Naprawa muru ogrodzenia podwórza strony działki 217/4

Uwaga:
Zamawiający informuje iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw
zwycząjowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i
jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
Zawarte w SlWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi
minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i
lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne Wymagania określone w
niniejszym zamówieniu.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na: termomodernizacji budynku – zgodnie z projektem, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 13.1.j)).
6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy). W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
7. Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji na okres min. 3 lat i rękojmi obejmującej okres gwarancji. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru zadania.
Uwaga: Dodatkowy okres gwarancji podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 26.2. SIWZ.

8. Zamawiający informuje, iż dołączony kosztorys pełni funkcję pomocniczą do ustalenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. W celu dokonania pełnej wyceny robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty.
9. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111300-1
45452000-0
45320000-6
45443000-4
45453100-8
45421132-8
45421131-1
45321000-3
45331210-1
45410000-4
45442100-8
45111000-8
45262100-2
45111220-6

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Zjednoczenia 110
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zjednoczenia 110
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się