Przeprowadzenie superwizji grupowych i indywidualnych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia superwizji grupowych i indywidualnych.
2) Zamówienie realizowane będzie zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie Formularz cenowy - Superwizje grupowe i indywidualne wykonywane na rzecz pracowników Oddziału Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substacji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (łącznie 72 godziny superwizji, średnio 8 godzin miesięcznie).
3) Wymagania Zamawiającego:
Superwizje muszą być realizowane przez osobę posiadającą:
a) dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenie uznawane za równorzędne w RP,
b) certyfikat Superwizora,
c) co najmniej trzyletnie doświadczenie w superwizowaniu zespołów leczących w zakresie uzależnień.
Oświadczenie w przedmiocie posiadania wymaganego doświadczenia Wykonawca składa na Formularzu cenowym – załącznik nr 1A do SIWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca składa - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumenty, o których mowa w:
- pkt. 3 lit. a – b.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

dr. J. Babińskiego 29
Kraków 30-393
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
dr. J. Babińskiego 29
Kraków 30-393
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się