PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2091 ODCINEK PIEKARY - KONARY

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Piekary – Konary w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2091D od Piekar do Konar”.

2. Zakres robót :

1) stan istniejący:
Pas drogi powiatowej 2091D składa się z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m – 6,0m , poboczy gruntowych szerokości 1,0-2,0m, jednostronnych i obustronnych chodników oraz obustronnych rowów przydrożnych głębokości 0,6-0,9m. Podczas opracowywania mapy do celów projektowych zinwentaryzowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką 345 oraz wiele połączeń drogi powiatowej z drogami . Orientacyjna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 2 362m.

2) rozwiązania projektowe
Zaprojektowano jednostronne chodniki z kostki betonowej na całej długości miejscowości Piekary .Podczas przebudowy drogi powiatowej nawierzchnie jezdni należy odtworzyć po stanie istniejącym. Przewidziano budowę wyspy dzielącej (azylu) na połączeniu drogi powiatowej z drogą powiatową w miejscowości Piekary. Przystanki komunikacyjne zlokalizowano wzdłuż zatok autobusowych.
Elementy przebudowy drogi powiatowej Piekary - Konary:
- wzmocnienie oraz wymiana warstw bitumicznych z betonu asfaltowego,
- budowa chodników na terenach miejscowości Piekary,
- budowa zatoki autobusowej w miejscowości Piekary o długości 35m i szerokości 3m,
- oczyszczenie istniejących rowów z nagromadzonego namułu,
- przebudowa istniejących wjazdów do posesji oraz pól uprawnych
Aby uzyskać normatywną szerokość jezdni, konieczne będą lokalne poszerzenia o szerokości od 0,3m do 1,5m.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: projekt budowlany, przedmiary robót, SST.

4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- sporządzenie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego,
- inne koszty związane z realizacją w/w zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe,
- wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
- organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
- po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku.
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się