„Dostawa fabrycznie nowej odzieży, obuwia i sprzętu sportowego do 35. WOG”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej odzieży, obuwia i sprzętu sportowego
do 35. WOG.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części tj.:
• część 1 „Odzież, obuwie i sprzęt przeznaczony do szkolenia, treningu i intensywnego uprawiania narciarstwa”;
• część 2” Sprzęt sportowy przeznaczony do indywidualnego i zespołowego treningu sportowego”.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik
nr 4 do SIWZ dla odpowiedniej części oraz w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ dla odpowiedniej części .
Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na markę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne (w tym pojemność i wydajność) i jakościowe wymaganego towaru. UWAGA: Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć: Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego i określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór zał. nr 7 do SIWZ). Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości, znajdują się w formularzach cenowych dla poszczególnych części zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ) oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych części zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ) stanowiących załączniki, będące integralną częścią niniejszej dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sport

» Dane nabywcy

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się