Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (R3) lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (R10), z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” eksploatowanej przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o w Gdyni

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: załadunku, wywozie i zagospodarowaniu przez odzysk metodami R3 lub R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” eksploatowanej przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni, w zakresie:
1.1. określonym w art. 96 ust. 1 pkt 2, 3, 4 (z wyłączeniem rekultywacji gruntów na cele rolne) ustawy o odpadach,
1.2. określonym w art. 27 ustawy o odpadach (np. do kompostowania),
z zachowaniem wymogów określonych w szczególności przepisami:
1) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.Dz. U. 2020 poz. 797),
2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257),
3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015, poz. 132),
4) ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1219).
Opis odpadów:
1) Kod odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
2) Charakterystyka osadów ściekowych:
a) osady ustabilizowane beztlenowo w procesie fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych po mechanicznym odwodnieniu na prasach komorowych,
b) zawartość suchej masy – około 21%,
c) zawartość metali ciężkich – poniżej wartości dopuszczalnych,
d) nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella,
e) łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych – 191 szt/1 kg s.m.
Szczegółowy raport z badań przedstawiony został w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Szacunkowa ilość odpadu przeznaczona do zagospodarowania: około 2300 Mg. Osad jest zmagazynowany czasowo na hałdzie zlokalizowanej na utwardzonym i skanalizowanym placu na terenie GOŚ „Dębogórze”. Objętość hałdy została zmierzona geodezyjnie. Załadunek i odbiór osadów odbywać się będzie na placu, gdzie osad jest składowany. Ważenie odbieranych osadów następować będzie na legalizowanej wadze samochodowej, która zlokalizowana jest na terenie GOŚ “Dębogórze”. Wykonawca po każdorazowym wjeździe samochodem na teren oczyszczalni w celu wywozu osadu jest zobowiązany do zważenia pustego zestawu samochodowego (tara) oraz ponownego zważenia zestawu samochodowego po załadowaniu go osadem. Kwity wagowe będą przechowywane u Zamawiającego. Waga obsługiwana jest przez pracowników GOŚ “Dębogórze” i jest dostępna 24 h/dobę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Witomińska 29
Gdynia 81-311
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
ul. Witomińska 29
Gdynia 81-311
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się