Dostawa błon mammograficznych i odczynników chemicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Dostawa błon mammograficznych i odczynników chemicznych, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/20
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 1 zadanie
3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiących załączniki nr 9 oraz Załącznikach nr 1, 2 i 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
4. Ilości zawarte w załączniku nr 9 są ilościami orientacyjnymi.
Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).
5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 60% asortymentu.
6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, zostały określone cechy równoważności (jeżeli dotyczy). Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia co najmniej równy pod względem opisanych cech technicznych i jakościowych. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie informacji o spełnieniu cech wskazanych przez zamawiającego jako równoważne.
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

K. K. Baczyńskiego 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
K. K. Baczyńskiego 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się