Dostawa części zamiennych do pomp CPK-S 200-500

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie postępowania. Prosimy o udzielenie dodatkowego upustu cenowego.

Postępowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę niżej wymienionych części zamiennych do pompy CPK-S 200-500:

1) WAŁ NR 210 C45+N NR IDENT.11053628 - szt. 1
2) WIRNIK NR 230 GGG-40 NR IDENT.11006006 - szt. 1

Właścicielem dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia jest firma KSB.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktów równoważnych.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno, wg Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).
- towar musi być fabrycznie nowy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, okres udzielonej gwarancji oraz numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność(zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

5. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytulu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania RFX.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się