„Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18 .
Przedmiot zamówienia obejmuje: 10,8 ha nieużytkowanych linii oddziałowych i powierzchni zostanie zagospodarowanych w celu utworzenia pasów zaporowych, które będą stanowiły dodatkowe powierzchnie żerowe.
Zagospodarowanie linii oddziałowych (10.8 ha) nastąpi poprzez: karczowanie, wywóz pni, kruszenie, zakup i wysiew: wapna, nawozów i nasion. Lokalizacja wraz z powierzchnią działek została określona w pkt 3 SIWZ. Mapy stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.
W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące prace:
- wykarczowanie pni po ściętych drzewach
- odwiezienie wykarczowanych pni na wskazane miejsce w pobliżu powierzchni roboczej- odległość od 100 do 200 m;
- zasypanie dołów po wykarczowanych pniach;
- wyrównanie powierzchni;
- wyzbieranie i zwiezienie gałęzi i korzeni we wskazane miejsca w pobliżu powierzchni roboczej- odległość od 100 do 200 m;
- rozdrobnienie drobniejszych korzeni i gałęzi, które pozostały na powierzchniach
- talerzowanie gleby
- zaoranie powierzchni
- zakup wapna magnezowego w ilości 5400 kg ( 500 kg/ha )
- zakup nawozu Tarnogran 2160 kg (200 kg/ha)- zakup nasion żyta ozimego 2700 kg (250 kg/ha)
- wapnowanie
- wysiew nawozów i nasion,
- bronowanie posiewne.
Wysiew wapna, nawozów i nasion dokonany będzie w obecności przedstawiciela
nadleśnictwa (Leśniczy) i potwierdzony protokołem wysiewu.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary umownej.
Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, użytych elementów maszyn, itp.).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w tabeli opisującej przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie . W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Szczegóły zostały określone w pkt 22 SIWZ. Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się