Aktualizacja dokumentacji technicznej zabezpieczeń elektrycznych, obwodów wtórnych i obwodów AKPiA w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

W imieniu TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zapraszam do złożenia oferty na: Aktualizację dokumentacji technicznej zabezpieczeń elektrycznych, obwodów wtórnych i obwodów AKPiA w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki realizacji zawarto w załączniku nr 1 do zapytania RFX.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 60 dni,
2) płatności częściowe po zrealizowaniu danego etapu prac i po podpisaniu protokołu odbioru,
3) gwarancja na wykonanie usługi nie krótsza niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru i rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym
4) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
5) termin realizacji zamówienia: od 07.10.2020 r. do 15.03.2021 r.
6) Osoba do kontaktów w sprawach technicznych:
Jacek Brzózka, tel. 723 560 226
7) Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
2. Wykonawca składający ofertę przesyła jako załączniki w formie skanu wypełnione i podpisane: Formularz Oświadczeń - załącznik nr 2; Formularz cenowy – załącznik nr 3.
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto 100% za cały zakres prac wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta - załącznik nr 4.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena - 100 %
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Zapytaniu oraz zawiera najniższą cenę.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji ceny. Wyłoniony Wykonawca zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza cenowego do ostatecznie zaoferowanej ceny.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu i warunki realizacji zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się