„Remont i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pierwszego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby aranżacji Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla instalacji elektrycznej i sanitarnej w zakresie ww kondygnacji budynku.
Zamówienie będzie realizowane w budynku zlokalizowanym w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 A nr działki 3244/1, 3244/2 3244/3 3244/4 stanowiących jedną działkę budowlaną.

W związku z planowaną adaptacją – przewiduje się demontaż i rozbiórki:
• stolarki drzwiowej wraz z ościeżami we wszystkich pomieszczeniach,
• okien (naświetli) na korytarzach,
• ścianek działowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – zgodnie z rysunkiem R-01,
• ścian dzielących pomieszczenia – zgodnie z rysunkiem R-01,
• przyborów sanitarnych, osprzętu instalacyjnego (sanitarnego i elektrycznego),
• okładzin ściennych z płytek, tapet i wykładzin podłogowych we wszystkich pomieszczeniach.
W związku z planowaną adaptacją – przewiduje się wykonanie następujących prac:
• zamurowanie otworów po naświetlach na korytarzach, otworach drzwiowych – z gazobetonu na cienką spoinę, wykonanie wyprawy tynkarskiej i warstwy wykończeniowej;
• zamurowanie otworu pomiędzy projektowanym gabinetem dyrektora a salką szkoleniową – bloczkiem betonowym B20, kotwionym za pomocą perforowanych łączników murarskich co 2 spoinę do ściany żelbetowej korytarza;
• wydzielenie sanitariatów ściankami w zabudowie lekkiej z płyt GK, z możliwością prowadzenia w nich instalacji wody i kanalizacji; Grubości i lokalizacja ścianek – zgodnie z oznaczeniami na rysunku R-02, Konstrukcja ścianki powinna być zamocowana do posadzki oraz stropu żelbetowego i płytowana na pełną wysokość pomieszczeń. Profile słupkowe mocować do stropu z zachowaniem kompensacji ugięć stropu. Ścianki wypełnić wełną mineralną grub. min. 5 cm. Wokół drzwi stosować profile drzwiowe, w miejscach mocowania przyborów sanitarnych – stosować stelaże podtynkowe typu slim. Styki płyt należy spoinować taśmą i masą szpachlową.
• wykonanie ścianki z gazobetonu 12cm na cienką spoinę w toalecie dla niepełnosprawnych; ściankę należy zbroić kratowniczką lub prętem / bednarką co 4 spoinę i kotwić do ściany za pomocą kątowników perforowanych;
• wykonanie ścianek systemowych WC (z płyty akrylowej lub z zabezpieczonej przeciwwilgociowo płyty HPL) w kolorze jasnym pastelowym;
• poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szerokości min. 98cm; nad otworem należy zamontować niskie nadproże prefabrykowane z betonu lekkiego np. Czamaninek;
• montaż nowej stolarki drzwiowej – na korytarz o szerokości przejścia 90cm do wszystkich pomieszczeń; projektowane drzwi – trzyzawiasowe, z ościeżnicą regulowaną, płycinowe, laminowane laminatem drewnopodobnym w jasnym kolorze – do uzgodnienia z użytkownikiem, łatwym w utrzymaniu czystości i odpornym na działanie środków chemicznych; Drzwi otwierające się na zewnątrz pomieszczeń (na korytarz) należy wyposażyć w samozamykacz ramieniowy (oznaczone „-s”); Drzwi do toalet i pomieszczenia porządkowego – wyposażone w podcięcie wentylacyjne (oznaczone „-w”)
• montaż stolarki aluminiowej w klasie EIS60 do klatki schodowej; drzwi wyposażone w samozamykacz na skrzydle czynnym;
• osadzenie belek z kształtownika ze stali St3S, profil podwójny IPE300, zabezpieczonych wełną Conlit 40mm do klasy R60, zgodnie ze wskazaniami na rysunku R-02. Zachować długość oparcia na murze min. 25cm.
• wykonanie nowych okładzin ceramicznych / gładzi i powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach:
o w pom. socjalnym, pomieszczeniu porządkowym – glazurą koloru białego, o powierzchni połyskującej: nad blatami roboczymi do spodu szafek; w strefie umywalek w postaci fartucha od poziomu posadzki do poziomu 2,0m oraz w odległości 60cm od umywalki,
o w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – ściany licować gresem szkliwionym w kolorach pastelowych do wysokości 2,0m od poziomu posadzki.
o pozostałe ściany malować matowymi farbami lateksowymi lub dyspersyjno-krzemianowymi w I klasie odporności na szorowanie na mokro. Proponuje się stosowanie rozwiązań renomowanych producentów, np. Caparol CapaSilan, Kabe AkrylatexW itp. Z uwagi na przeznaczenie lokalu powinno się stosować farby o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (VOC<10g/l). ,
W miejscu montażu płytek ściennych ścianki zabezpieczyć folią w płynie. Płytki kleić do ścian klejem elastycznym, spoinować fugą elastyczną odporną na wilgoć, zabrudzenia, grzyby i pleśnie., np. Ceresit CE40. Narożniki wewnętrzne wypełniać silikonem z atestem higienicznym w kolorze spoin ściany.
• wyrównanie podłoża po skuciu płytek i wykonanie nowych podłóg z gresu w toaletach – płytki antypoślizgowe klasy R9, o niskiej nasiąkliwości. Płytki kleić klejem elastycznym, spoinować fugą elastyczną odporną na wilgoć, zabrudzenia, grzyby i pleśnie., np. Ceresit CE40. Narożniki wewnętrzne wypełniać silikonem z atestem higienicznym w kolorze spoin.
• wykonanie nowych podłóg w korytarzach i salach wraz z cokolikami 10cm – podłogi z PCV grub. ok. 2-2,5mm, dopuszczonego do stosowania w placówkach edukacyjnych, np. Forbo Marmoleum Modular (płytki w 4 kolorach) lub
• wykonanie pochylni w toalecie dla niepełnosprawnych – pochylnię uformować z wylewki cementowej 5cm na warstwie 6cm styropianu podłogowego.
• Montaż nowych przyborów sanitarnych (misek ustępowych, pisuarów, umywalek, bezprogowego brodzika, zlewów) wraz z wyposażeniem: uchwytami i poręczami dla osób niepełnosprawnych, lustrami (w tym lustro uchylne w toalecie dla niepełnosprawnych), pojemnikami na ręczniki, bateriami z mieszaczem z ogranicznikiem temperatury.
• Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych na przepustach instalacyjnych (projektowanych – wg opracowań branżowych i istniejących) – sanitarnych i kablowych w stropach nad kondygnacją 1 oraz parterem – kondygnacja, na której planuje się utworzenie Poradni powinna stanowić odrębną strefę pożarową. Przepusty i przejścia zabezpieczyć do klasy co najmniej EI60 (stropy, ściany klatki schodowej) przy użyciu mas ogniochronnych, opasek pęczniejących i kołnierzy.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej branży sanitarnej i elektrycznej.
W ramach prac remontowych przewiduje się modernizację instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę branży elektrycznej:
• montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego we wszystkich pomieszczeniach i awaryjno-ewakuacyjnego na korytarzach, spełniającego wymagania ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych;
• wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie dla niepełnosprawnych;
• wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych (ogólnych i dedykowanych);
• wykonanie instalacji wyłącznika pożarowego dla kondygnacji;

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w zakresie:
- rozdzielni elektrycznej na piętrze wraz z wlz od rozdzielni głównej na parterze, doboru średnicy odpowiednich przewodów,
- lokalizacji nowych opraw oświetlenia podstawowego we wszystkich pomieszczeniach i awaryjnego na korytarzach, spełniającego wymagania ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- lokalizacji instalacji przyzywowej w toalecie dla osób niepełnosprawnych,
- lokalizacji gniazd wtyczkowych (ogólnych i dedykowanych),
- lokalizacji wyłącznika pożarowego dla kondygnacji wraz ze schematem podłączenia,
- opisu rodzaju zainstalowanych urządzeń.

Dokumentacja techniczna w zakresie oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego, wyłącznika pożarowego dla kondygnacji musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W ramach prac remontowych przewiduje się modernizację instalacji sanitarnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez wykonawcę branży sanitarnej:
• wymianę poziomów i pionów centralnego ogrzewania (wymiana grzejników na nowe);
• wymianę pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem przyborów;
• wykonanie nowych poziomów i pionów wody wraz z podłączeniem przyborów;
• wykonanie nowej instalacji hydrantowej na kondygnacji.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej instalacji sanitarnej w zakresie:
- tras pionów i poziomów centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej,
- miejsc montażu przyborów sanitarnych,
- tras pionów i poziomów instalacji hydrantowej wraz z lokalizacją hydrantów,
- opisu rodzaju zainstalowanych urządzeń.

Dokumentacja techniczna w zakresie instalacji hydrantowej musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw p.poż.
Wszystkie instalacje (wodna, cieplna i elektryczna) zostaną opomiarowane.

Uwagi:
• Podczas prac malarskich należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie elementów instalacji. Wszelkie elementy wykończenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, jak również z materiałów niedymiących i niewydzielających toksycznych produktów podczas rozkładu termicznego.
• Do wykonania prac wykończeniowych w lokalu stosować należy produkty renomowanych producentów (Atlas, Rigips, Knauf, Siniat, Ceresit, Mapei, itp.). Wszystkie produkty wbudowane w lokalu powinny mieć stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót do dostarczenia dokumentacji powykonawczej obejmującej:
- pomiary elektryczne dot. działania p.poż wyłącznika prądu, natężenia oświetlenia awaryjno- ewakuacyjnego, pomiaru stanu izolacji przewodów, pomiaru wyłączników róznicoprądowych, pomiaru skuteczności sam. wył. zasilania, pomiaru natężenia oświetlenia ogólnego,
- pomiar ciśnienia wody w hydrantach wewnętrznych,
- badanie jakości wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- atesty i certyfikaty na wszystkie wbudowane materiały i urządzenia.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2020.1333), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi.

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej jak również nie ujęte w ww. dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, w szczególności koszty wszelkich robót przygotowawczych, koszty opracowania dokumentacji technicznej i dokumentacji odbiorowej, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty poboru prądu i wody, koszty opracowania dokumentacji technicznej i odbiorowej itp.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dmowskiego 13
Gostynin 09-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Powiat Gostyniński
ul. Dmowskiego 13
Gostynin 09-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się