Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom przy ul. Armii Krajowej 54 b w ramach ograniczania niskiej emisji – etap III

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej w lokalach w budynku przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu na stolarkę okienną z PCV.
2. Przewidywana maksymalna ilość okien do wymiany wynosi 170 sztuk.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie okien z profili PCV poza miejscem montażu,
b) dostawę produktu na miejsce montażu,
c) wymianę stolarki budowlanej,
d) malowanie farbami olejnymi podokienników wewnętrznych lastrykowych,
e) obróbkę ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich odtworzeniem i malowaniem,
f) wywóz i utylizację materiału z rozbiórki i gruzu.
4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót określonych w przedmiarze robót (materiał pomocniczy) stanowiącym Załącznik nr 1.2. do SIWZ na warunkach i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczących wykonania i odbioru robót zawartych w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.
6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się