Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie puckim- etap II” nr RPPM.06.01.01-22-0001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna Integracja, poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno- zawodowa- mechanizm ZIT

» Opis zapytania

Zakładany zakres usługi cateringu (liczba uczestników, liczba dni świadczenia usługi).
1) przewidywana liczba uczestników i dni szkoleniowych objętych usługą cateringu:
8 osób – 10 dni szkoleniowych.
2) Przewidywana ilość porcji produktów została określona w załączniku nr 1a do Zapytania- Formularz cenowy
3) Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia porcji produktów określonych w Załączniku nr 1a do Zapytania, maksymalnie o 25%. Wówczas wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwiększeniu, w oparciu o ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1a do Zapytania – Formularz cenowy
55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
55320000-9 – Usługi podawania posiłków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

84-100 Puck


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się