Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o.o o. na terenie miasta Mława w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

3.1 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o. o. na terenie miasta Mława w okresie od 01.01.2021r, do 31.12.2022r,

Nazwa Adres Punktu Poboru Energii Elektrycznej Punkt Poboru Energii Elektrycznej Taryfa Moc umowna (kW) Szacunkowe Zużycie roczne (kWh)
1 WO-06-269 – SUW Padlewskiego 06-500 Mława, ul. Z. Padlewskiego 89 PL0037780000163790 B23 170/160 953138
2 Stacja Uzdatniania Wody – Instalatorów 06-500 Mława, ul. Instalatorów 5 PL0037780000163992 C23 55 118858
3 Pompownia ścieków - Graniczna 06-500 Mława, ul. Graniczna 8 PL0037780000163689 C22a 40 93821
4 Przepompownia ścieków - Szpitalna 06-500 Mława, ul. Szpitalna działka nr 10-2578/67 PL0037760026334628 C12A 23 5656
5 Przepompownia ścieków - Kopernika 06-500 Mława, ul. M. Kopernika 4718/2 PL0037760114485703 C12A 26,3 15082
6 Przepompownia ścieków - Hallera 06-500 Mława, ul. Gen. J. Hallera dz. nr 10-3037/1 PL0037760026335032 C12W 23 1142
7 Przepompownia ścieków – Lawicz Liszki 06-500 Mława, ul. Lawicz Liszki dz. nr 10-3494/2 PL0037760026335133 C12W 13,2 3396
8 Odwiert „Kopernika OW II” 06-500 Mława, ul. M. Kopernika PL0037760026334527 C12A 40 18503
9 Odwiert „Kopernika OW III” 06-500 Mława, ul. M. Kopernika (Aleja Marszałkowska) PL0037760026334830 C12A 13,2 52652
10 Przepompownia ścieków - Tuwima 06-500 Mława, ul. J. Tuwima 1 dz. nr 10-2794/23 PL0037760026334931 C12A 13,2 559
11 Przepompownia ścieków - Studzieniec 06-500 Mława, ul. Studzieniec dz. nr 503/4 PL0037760000183501 C12A 10 8673
12 Sieciowa Przepompownia Ścieków P5 (tłocznia) 06-500 Mława, ul. Szwejkowskiego dz. nr 10-4569 PL0037760000347106 C12A 10 459
13 Sieciowa Przepompownia Ścieków P8 (tłocznia) 06-500 Mława, ul. Altera dz. nr 10-4589 PL0037760000346907 C12A 10 759
14 Sieciowa przepompownia ścieków P4 (tłocznia) - Łąkowa 06-500 Mława, ul. Łąkowa dz. nr 732 PL0037760000419810 C12A 10 1352
15 Budynek biurowy i warsztatowy 06-500 Mława, ul. Płocka 106, dz. nr 624/8 PL0037760000523403 C12A 40 42481
16 Sieciowa przepompownia ścieków P6 (tłocznia) - Bracka 06-500 Mława, ul. Bracka dz. nr 1817/4 PL0037760000371905 C12A 10 96
Razem 1316627


Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej.

Uwaga - Zakład przystąpił do realizacji inwestycji Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na obiektach:

1. Stacja Uzdatniania Wody ul. Instalatorów nr 5 o mocy 49,5 kW oraz na obiekcie przy ul. Płockiej nr 106 o mocy 39,5 kW. Instalacje będą wykonane do dnia 30.12.2020r.
2. Stacja Uzdatniania Wody ul. Z. Padlewskiego nr 89 o mocy 100 kW, Instalacja będzie wykonana do dnia 31.12.2021r.

Wobec powyższego zapotrzebowanie przy zakupie energii elektrycznej na tych obiektach ulegnie zmniejszeniu w stosunku do danych przedstawionych w tabeli powyżej.

3.2 Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. wynosi 2633254 kWh. Łączna ilość PPE wynosi 16.
3.3 Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu.
3.4 Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
3.5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623), określające parametry techniczne energii elektrycznej.
3.6 Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję en. elektrycznej) na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (wymieniononych powyżej) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego – w celu uzyskania pozytywnej ich weryfikacji. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś Punktu Poboru Energii Elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status „negatywny”) o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3.7 Niniejsze postępowanie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
3.8 Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze póź. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Płocka 106
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o.
ul. Płocka 106
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się