„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części: 2.1. Część Nr 1, której przedmiotem jest: a) zakup i dostawa 3 sztuk respiratorów transportowych spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie parametrów wymagalnych w zakresie Części nr 1; b) zamontowanie, uruchomienie oraz oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia; 2.2. Część Nr 2, której przedmiotem jest: a) zakup i dostawa 2 sztuk defibrylatorów transportowych spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie parametrów wymagalnych w zakresie Części nr 2; b) zamontowanie, uruchomienie oraz oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie spełniać mają oferowane urządzenia zawiera Opis parametrów wymagalnych, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wykazanie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 22
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład
ul. Żeromskiego 22
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się