Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę urządzeń materiałów posiadających właściwości oraz spełniających co najmniej minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, zamontowanie/ wstawienie przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie, dostarczonego urządzenia oraz przeszkolenie
3. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do użytku szpitalnego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (potwierdzone wpisami do paszportów technicznych) oraz posiadać oznaczenie CE. Zaoferowane produkty określone w załączniku nr 2 w zależności, do jakiej kategorii zostały zarejestrowane przez producenta muszą odpowiadać przepisom zawartym poniżej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt:
I. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t. j. Dz. U.2020 r. poz. 186);
II. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 215 poz. 1416 ze zm.);
III. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211)
4. Wykonawca udzieli min. 24 – miesięcznej gwarancji na sprzęt.
5. Oznaczenie CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

6. Serwis urządzeń medycznych musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzenia lub przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. W związku z powyższym Wykonawca przy
dostawie załączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.
7. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienia którejkolwiek pozycji w ramach pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na określony pakiet.
8. Ofertę każdy z Wykonawców może składać w odniesieniu do jednej części, kilku części lub wszystkich części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Żywiecka 19
Wilkowice 43-365
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Żywiecka 19
Wilkowice 43-365
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się