Budowa iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą”, które jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Budowę iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą. Maksymalna moc przyłączeniowa dla iluminacji 4,0 kW (1faz.).
Wykonanie zasilania i sterowania iluminacji bezpośrednio z ZK-1e-1P-S.
Ułożenie kabla w.l.z. YKY 3 x 6 mm2 w ziemi w rurze osłonowej DVK 50 mm od szafki pomiarowej
ZK-1e-1P-S do rozdzielnicy ROI.
Z ROI rozprowadzenie obwodów odbiorczych przewodami do elewacji wiaduktu.
Rozprowadzenie przewodów sterujących i zasilających w rurach osłonowych na elewacji wiaduktu. Mocowanie opraw oświetleniowych poprzez konsole.
3. Szczegółowy zakres robót został określony w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.
4. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót znaków towarowych, patentów zastosowanie ma określenie „lub równoważne", Oznacza to, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami prawa oraz zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
6. Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki) w okresie realizacji zamówienia,
3) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy,
4) zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów oraz gruzu we własnym zakresie,
5) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
6) odtworzenia wszelkiej infrastruktury zniszczonej w trakcie realizacji robót,
7) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,
8) obsługa geodezyjna robót, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (3 egz.),
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji:
1) prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru,
2) wszelkie wymagania i obowiązki zawarte w uzgodnieniach i koszty z tym związane muszą być zrealizowane przez Wykonawcę,
3) Wykonawca winien zapewnić właściwą obsługę budowy w zakresie uprawnionego geodety,
4) wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
5) instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami mając baczenie na zabytkowy charakter obiektu,
6) inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego,
7) w przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego,
8) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, w odniesieniu do ewentualnych utrudnień, mogących pojawić się w związku z prowadzonymi robotami,
9) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń – decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonymi uzgodnieniami z poszczególnymi instytucjami,
10) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od podpisania umowy uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys ofertowy.
11) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zachowania porządku na terenie budowy i w otoczeniu,
b) wywozu materiałów do utylizacji,
c) ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz wyposażenia w urządzenia sanitarne.
9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z robotami elektroenergetycznymi
2) Sposób dokumentowania spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposób kontroli i sankcji za niedopełnienie wymogu w trakcie realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia określone ww. punktach, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez podwykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności wskazane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z rozdz. XIII SIWZ. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Nad Potokiem 4
Lewin Kłodzki 57-343
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
Lewin Kłodzki 57-343
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się