Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk

» Opis zapytania

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 166 w miejscowości Maleniska”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa linii kablowej YAKY 4x35
 Budowa stanowisk słupowych ŻN-10
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
 Montaż oprawy 38W
 Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem
 Wymiana wkładki na WT-1/gG 40A w ist. RS na stacji trafo

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 9, 102 w miejscowości Maleniska”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
 Montaż oprawy 38W LED

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 978 w miejscowości Hucisko”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Wymiana słupa – cześć PGE
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Ponowny montaż przyłącza AsXSn 4x16
 Demontaż słupa P-10/ŻN
 Demontaż przyłącza AsXSn 4x16 z przyg. do pon. montażu
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa stanowisk słupowych ŻN-10
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
 Montaż oprawy LED 38W

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 1745/7, 1745/11, 1746, 2552/2, 2552/1 w miejscowości Dębno”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 na ist. Lnni
 Budowa linii kablowej YAKY 4x35
 Budowa linii kablowej YAKY 4x35 + FeZn 25x4
 Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem
 Budowa stanowisk słupowych ŻN-10
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik i podłączenie do ist. uziemienia R<10?
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
 Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E z wys. 0,5m
 Montaż oprawy 38W LED
 Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 62/2 i 251/4 w miejscowości Chałupki Dębniańskie”
Zakres rzeczowy inwestycji:
1. Droga nr ewid. 62/2 (st. GRODZISKO NOWE II)
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa stanowisk słupowych ŻN-10
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
 Montaż oprawy LED 38W
 Demontaż słupa bliźniaczego ŻN
2. Droga nr ewid. 250 (st. CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I)
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? .
 Montaż oprawy LED 38W

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 24 w miejscowości Brzóza Królewska”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Ponowny montaż linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Budowa stanowisk słupowych ŻN-10
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?
 Montaż 1x ogranicznik ist z uziemieniem R<10?
 Montaż oprawy LED 38W
 Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w SON na WYŁ 1P B25A
 Wymiana zabezpieczenia obwodu w SON na 1xBiWts 20A

• „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerze ewidencyjnym 2325 w miejscowości Brzóza Królewska”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Część Gminy Leżajsk
 Budowa linii Lnni AsXSn 2x25
 Budowa stanowisk słupowych ŻN-10
 Budowa stanowisk słupowych E-10,5
 Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?.
 Montaż oprawy LED 38W
 Cześć PGE
 Budowa stanowisk słupowych E-12

• „Budowa oświetlenia technicznego boiska sportowego na działce nr 881 w miejscowości Hucisko”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Budowa linii kablowej YKY 5x16
 Budowa linii kablowej YAKY 5x35 + FeZn 25x4
 Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E
 Montaż poprzeczki pod montaż jednego reflektora
 Montaż poprzeczki pod montaż dwóch reflektorów
 Montaż oprawy reflektora z metalohalogenkowym źródłem 400W
 Montaż szafy SON
 Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna
 Wymiana zabezpieczenia w ist. ZL-1 na WYŁ 3P C25A

• „Budowa oświetlenia technicznego boiska sportowego na działce nr 1229 w miejscowości Stare Miasto”
Zakres rzeczowy inwestycji:
 Budowa linii kablowej YKY 5x16 - zasilanie
 Budowa linii kablowej YAKY 5x35 + FeZn 25x4 - obw. oświetleniowy
 Montaż szafy oświetleniowej SON wraz z uziemieniem R?30?
 Montaż masztu Hc=10m z poprzeczką do oprawy z fund. 1,5x0,34x0,34
 Montaż oprawy reflektora z metalohalogenkowym źródłem 400W
 Montaż WLZ przewodem YDY 5x6
 Montaż rozdzielnicy RO
 Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna
 Montaż osłon rurowych HDPE o110 giętka karbowana dwuścienna

Wymagania fotometryczne opraw LED:
- LED – temperatura barwy światła 3700 - 4000K, odwzorowanie barw Ra/CRI >70, sprawność optyczna oprawy min 119 lm/W, początkowy strumień świetlny oprawy min 4300 lm, moc oprawy nie więcej niż 39W

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych.

10 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
- osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac montażowych (jeżeli realizacja tych czynności wymaga zatrudnienia na umowę o pracę).
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Opalińskiego 2
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się