Przebudowa instalacji technologii kuchni w budynku stołówki studenckiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji technologii kuchni w budynku stołówki studenckiej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Lokalizacja budynku stołówki: Dęblin ul. Dywizjonu 303, dz. nr geod. 4080/116, powiat rycki, woj. lubelskie – teren zamknięty.
Zakres robót:
Przebudowa instalacji technologii kuchni w budynku stołówki studenckiej
Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: ≈ 1 265,79 m2;
Powierzchnia użytkowa: ≈ 3 018,53 m2;
Kubatura: ≈ 10 299,65 m3
Szczegółowy zakres robót określa:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 7
Projekt budowlany – zał. nr 8
Przedmiary robót – zał. nr 9
Uwaga: DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI:
Całość robót budowlanych związanych z wymianą odpływów liniowych przy kotłach (Pion PK5) oraz kratek ściekowych w pomieszczeniu kuchni głównej (Piony PK2, PK3, PK6, PK8, PK9, PK10) oraz prace brudne związane z kuciem posadzek w pozostałych pomieszczeniach (Piony PK1, PK4, PK7, PK11) oraz prace brudne przy montażu windy należy wykonać oraz zakończyć w okresie od 29.10.2020 r. do 02.11.2020 r. lub od 21.11.2020 r. do 24.11.2020 r. ze względu na przerwę w pracy stołówki. Roboty mogą być wykonywane całą dobę.
Pozostałe prace należy wykonywać, dostosowując się do pracy stołówki czynnej całą dobę.
W przedmiocie zamówienia należy ująć malowanie powierzchni ścian i sufitów całego budynku (piwnica, parter, I piętro). Zakres robót określa załączony przedmiar robót na malowanie pomieszczeń w budynku.
Przedmiar robót zamieszczony jest pomocniczo.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, żeby realizacja robót
w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej była świadczona przez cały okres trwania umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Ustala się okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonanie zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej do wglądu u Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej ustala się na dzień: 21.09.2020 roku godz.10.00.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty m.in.:
dostosowanie prac budowlanych do pracy stołówki (czynna całą dobę),
zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót budowlanych,
zabezpieczenia narzędzi i urządzeń, dozoru placu budowy, strzeżenia mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa (p-poż, bhp, itp.),
utrzymania na bieżąco w czystości miejsca robót budowlanych, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót,
ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych, także innych elementów, których wykonanie Wykonawca przewiduje,
zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia,
wykonywania badań, pomiarów, prób, regulacji, rozruchów, odbiorów, itp.,
urządzenia zaplecza sanitarnego, magazynowego i socjalnego dla pracowników,
organizacji magazynów materiałów,
organizacji tymczasowego składowiska, załadunku i transportu odpadów, gruzu, śmieci,
ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, c.o. i odprowadzenia ścieków dla potrzeb budowy przez cały okres realizacji zadania,
odtworzenia (naprawy) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych chodników, placów i przyległych terenów zewnętrznych,
prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania),
prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska,
dostarczenia instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, a także innych dokumentów związanych z ich użytkowaniem (np. kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi itp.) – w języku polskim,
przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
likwidacji i uporządkowania terenu budowy, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem,
zgłoszenia do Wojskowego Dozoru Technicznego zamontowanych urządzeń na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów (jeśli będzie to wymagane),
uczestniczenia w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w zakresie oceny zgodności wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi . Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych, stanowią rozwiązania nie gorszymi pod względem funkcjonalno-użytkowym. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego),
a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się