Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie

» Opis zapytania

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie.
Zakres robót: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 81,4 m z rur litych PVC Dz200x5,9mm i Dz160x4,7mm klasy S na odcinkach:
a) S5 – S4 – S3 – S2 – S1,
b) S4 – S4.1,
c) S5 – S5.1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.
Uwaga:
W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
- zraszania wodą terenu prowadzenia robót w okresach suszy,
- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),
- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,
- cięcia materiałów pylących urządzeniami (maszynami) posiadającymi system zraszający,
- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.
Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że:
- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Rynek 1
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się