WPROWADZENIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH W BIELSKU-BIAŁEJ, z podziałem na 2 części zamówienia, zwane również „Zadaniami”, tj.: ZADANIE NR 1 – Wykonanie progów zwalniających; ZADANIE NR 2 – Wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Młodzieżowej z ul. Andrzeja Małkowskiego oraz wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie pętli autobusowej na ul. Zapora

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WPROWADZENIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH W BIELSKU-BIAŁEJ, z podziałem na 2 części zamówienia, zwane również „Zadaniami”, tj.: ZADANIE NR 1
– Wykonanie progów zwalniających; ZADANIE NR 2 – Wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Młodzieżowej z ul. Andrzeja Małkowskiego oraz wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie pętli autobusowej na ul. Zapora.
Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie części, zwane również „Zadaniami”.

Zadanie nr 1 obejmuje wykonanie progów zwalniających na ulicach: Mazurskiej, Ceramicznej, Jeżynowej, Filarowej, Barkowskiej, Zagrody i Wapiennej w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje
w szczególności:
• frezowanie nawierzchni jezdni;
• wykonanie progów zwalniających listwowych z masy mineralno-bitumicznej;
• wykonanie progów zwalniających płytowych z masy mineralno-bitumicznej;
• ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
• ułożenie krawężnika betonowego;
• likwidację wpustów ulicznych;
• zabudowę wpustów ulicznych;
• wykonanie przykanalików.

Zadanie nr 2 obejmuje wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Młodzieżowej
z ul. Andrzeja Małkowskiego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie pętli autobusowej na ul. Zapora w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje w szczególności:
• frezowanie nawierzchni jezdni;
• roboty rozbiórkowe;
• wykonanie podbudów z kruszywa niezwiązanego i z betonu;
• ułożenie krawężników betonowych;
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach
III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej również „SIWZ”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się