„Modernizacja boiska przy ul. Dąbrowskiego 34”

» Opis zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 5 350 000 euro. Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu – Funkcjonalno – Użytkowego i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem boiska do mini piłki nożnej na części istniejącego boiska przy ul. Dąbrowskiego 34 w Dąbrowie Górniczej (na działce nr 278 km. 104)
1. Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu:
1.1. boiska sportowego: boisko do mini piłki nożnej o wymiarach całkowitych 18,00 x 11,00 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze czerwonym (RAL 6001) i zielonym (RAL 3016). Linie segregacyjne boiska o szerokości 5cm malowane farbą systemową poliuretanową. Powierzchnia boiska 198,00 m2, wyposażonego w dwie bramki, stojak do koszykówki, regulamin, 4 ławki i dwa kosze na śmieci.
1.2. piłkochwytu na szerokości boiska (po dwóch krótszych bokach) piłkochwyt o wysokości h=6,0 m i długości 2 x 11,00 mb. Piłkochwyt systemowy z siatki polipropylenowej na słupach stalowych Słup montażowy, stalowy, 60x60x3,0 mm - siatka polipropylenowa oczko 100x100x4mm - akcesoria montażowe - ocynk ogniowy + malowanie proszkowe, kolor zielony RAL 6005, - fundamenty punktowe, Ø300 mm, głębokość 1,0 m, beton B20. Skrajne słupy wzmocnione zastrzałami.
1.3. chodnika: wykonanie nowego chodnika wzdłuż dłuższego boku boiska oraz przedłużeniem na pas zieleni umożliwiającym dojście do boiska (wraz z demontażem nawierzchni z mas bitumicznych i utylizacją, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej).
1.4. opaski z kostki betonowej typu Holland bezfazowy w kolorze szarym o gr. 6 cm na podsypce piaskowej po dwóch krótszych i dłuższym boku boiska o szerokości 1 m.
1.5. humusowania wraz z obsianiem trawą (warstwa humusu co najmniej 0,1 m).
1.6. demontaż dwóch stojaków do koszykówki oraz dwóch odcinków chodnika z płyt betonowych i kostki betonowej wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w § 3 umowy oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

3. Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa winna posiadać:
a) atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny
b) aktualne badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035-6:2013, potwierdzające wymagane parametry w w/w zakresie zawartości metali ciężkich
c) autoryzacja producenta nawierzchni wystawioną w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
d) deklaracje zgodności z normą PN-EN 14877/2014
e) kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez producenta systemu
f) próbkę nawierzchni z metryczką producenta

4. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia sportowe oraz piłkochwyty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami lub dokumentami równoważnymi wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi w przepisach BHP oraz pozostałych przepisów prawa. Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem „B”.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.
i wytycznymi producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz urządzeń sportowych, za ich zgodność z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy, odpowiada, za jakość zastosowanych materiałów i wykonany montaż.

II.Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 2013.1129 t.j.)
b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.),
c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. ),
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. )
f) Zarządzeniem nr 1064.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 01.06.2020 rok w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy,
g) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

III.Rozwiązania równoważne:
1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi nas brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.4 i 5 ustawy Pzp.
2. W związku z tym:
2.1.Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
2.2. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z SIWZ i P.F.U. oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

IV.Gwarancja i rękojmia:
1.Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zabudowane elementy wyposażenia boiska, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
2.Na wykonane roboty i zabudowane elementy wyposażenia boiska, Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
V.W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego
Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
VI. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy realizujący przedmiot zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy wykonujący roboty ogólnobudowlane byli zatrudnieni przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).
2. Wymaganie nie dotyczy Kierownika Budowy i Projektanta.
3. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
4. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 9 projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

VII. Ubezpieczenia
1. Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż nie mniejszą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w BZP.
2. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie niezwłocznie dostarczony Zamawiającemu, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się