PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ „DZIAŁ” W MIEJSCOWOŚCI HANDZLÓWKA

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi na długości 500 m. Podstawowym zakresem realizacji jest poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi. W tym celu przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej AC 16 W oraz warstwy ścieralnej grubości 4 cm z AC 11S o szerokości 3,5-5,0 m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie falistym o maksymalnym spadku podłużnym 16 %. Na odcinku przebudowy drogi przewidziano wykonanie zjazdów.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót zamieszczone na stronie internetowej Gminy www.gminalancut.pl
Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH.

3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty związane z budową nawierzchni asfaltowej drogi, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego określone zostały w § 18 projektu umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza
Łańcut 37-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza
Łańcut 37-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się