Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km

» Opis zapytania

Przebudowywana droga zlokalizowana jest na działce oznaczonej nr 45 w miejscowości Łowinek, arkusz 2, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Pruszcz. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 0,412 km. Droga gminna połączona jest z drogą powiatową nr 1049C - droga nr 56-Serock-Łowin w miejscowości Łowinek. Istniejąca droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól, gospodarstw rolnych w miejscowości Łowinek. Obszar, przez który przebiega przebudowa, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, urządzenia melioracyjne. Obecnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem i żużlem o szerokości od 3,00 do 5,00 m. Pobocza gruntowe.

W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące prace:
1. Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni.
2. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej mieszanką o ciągłym uziarnieniu kruszywa łamanego 0/31,5mm, średnia grubość warstwy 10 do 15 cm;
3. Skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2;
4. Ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S w ilości 100kg /m2, grubość warstwy minimum 3 cm, szerokość 3 m
5. Wykonaniu opaski o szerokości 0,5 m z nawierzchni tłuczniowej mieszanką o ciągłym uziarnieniu kruszywa łamanego 0/31,5mm, średnia grubość warstwy 10 do 15 cm
6. założenie rur osłonowych na kable teletechniczne doziemne wypadające w projektowanych wjazdach lub w drodze
7. zamontowanie lub regulacja istniejących skrzynek ulicznych obudowy zasuw i nawiertek na istniejącej sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych
8. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego, tak jak dotychczas na pobocze gruntowe w pasie drogi. W ramach przebudowy należy wykonać 2 wpusty KD DN 400 z osadnikiem oraz odprowadzenie wody opadowej rurociągiem fi 200 na odcinku 80 mb. do projektowanej betonowej studni KD fi 1000 z włączeniem do istniejącego zbieracza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Główna 33
Pruszcz 86-120
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Pruszcz
ul. Główna 33
Pruszcz 86-120
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się