Dstawa środkow dezynfekcyjnych i antyseptycznych dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Apteki szpitalnej z przeznaczeniem na oddziały szpitalne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: charakterystyka preparatu, spektrum działania określa Specyfikacja asortymentowo – ilościowa (formularz cenowy), stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie podzielone na 7 pakietów.
Zamawiający zezwala na składanie ofert na wybrany pakiet (jeden lub więcej), przy czym w ramach pakietu wymagany jest pełny zakres asortymentu. Nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje w pakietach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości środków dezynfekcyjnych:
Oferowane preparaty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania oraz dokumenty dopuszczające ich stosowanie w placówkach służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający wymaga by zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane produkty posiadały:
dla środków zakwalifikowanych przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu
Ustawy z dnia 20 maja 2010r (Dz. U z 2010r. Nr 107,poz. 679) - oznaczenie wyrobu
znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, wraz z dokładną charakterystyką
wyrobu, aktualne na dzień składania ofert . Dezynfekcja sprzętu medycznego, narzędzi,
endoskopów, powierzchni;
dla produktu biobójczego pozwolenie na obrót produktem biobójczym;
dla produktu leczniczego dopuszczenie do obrotu na terenie Polski (pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym;)
Zamawiający wymaga aby oferowane preparaty dezynfekcyjne spełniały wymagania normy PN-EN 14885:2008, która reguluje sprawy dopuszczenia do stosowania w ochronie zdrowia preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych lub posiadały spektrum i czasy działania potwierdzone w jednostkach opiniotwórczych z terenu Unii Europejskiej np. ( DGHM, DVV, RKI, PZH, HIRL, inne) Normy i badania jednostek opiniotwórczych nie mogą być modyfikowane.
Na żądanie Zamawiającego wykonawca udostępni protokoły wyników badań mikrobiologicznych potwierdzających informacje zawarte w ulotkach.
dla produktu kosmetycznego – wpis do rejestru wyrobów kosmetycznych.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty/ ofert Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym dostarczyć aktualną na dzień składania ofert kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim dla oferowanego produktu - dotyczy substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11 poz. 84 ze zm) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dla każdego preparatu dezynfekcyjnego dołączona oryginalna ulotka w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym
Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s.
Zamawiający wymaga, aby preparaty do mycia i dezynfekcji rąk pochodziły od jednego producenta (gwarancja pełnej kompatybilności). Dla każdego preparatu dezynfekcyjnego dołączona karta charakterystyki na nośniku elektronicznym.
Ponadto oferowane środki muszą spełniać wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne zgodnie z ich przeznaczeniem.
Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.
Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie płynności zaopatrzenia asortymentu objętego umową na cały okres obowiązywania umowy.
Zamówienia składane będą faksem lub mailowo, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego – Apteka szpitalna, na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych przez zamawiającego.
Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:
Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 15
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się