Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont
i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek", zarządzanych przez Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego, których wykazy adresowe stanowią odpowiednio Załączniki od nr 1.1 do nr 1.4. do SIWZ wchodzących
w skład zasobu Gminy Bytom.
3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania polegające na:
I. przedłożeniu dokumentacji technicznej wraz z akceptacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów;
II. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
III. pełnienie nadzoru autorskiego co najmniej 2 pobyty na budowanie w trakcie trwania robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, że jeden pobyt na budowie obejmuje wszystkie lokale.
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego– celem wypełnienia warunku w zakresie z art. 35 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Termin przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu do 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Zamawiającego na wykonanie aktualizacji. Zobowiązanie wygasa po upływie 3 lat od daty wykonania przedmiotu umowy;
b. udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które będzie prowadzone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji, polegający na udzieleniu Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących tej dokumentacji, w razie wniesienia zapytań przez uczestników tego postępowania. Termin udzielenia odpowiedzi - 2 dni robocze od daty otrzymania zapytania od Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania zmiany w dokumentacji w związku
z zapytaniem uczestnika postępowania określonego powyżej Wykonawca zobowiązany jest dokonać modyfikacji dokumentacji w terminie 5 dni.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio załączniki od 1.1 do 1.4 do SIWZ.
6. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w podziale na cztery Części:
a) Część I – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach: ul. Czajkowskiego 3/1,
ul. Czajkowskiego 3/2, ul. Czajkowskiego 3/3, ul. Czajkowskiego 5/7, ul. Czajkowskiego 7/9,
ul. Czajkowskiego 7/10, ul. Czajkowskiego 11/7, ul. Czajkowskiego 11/11, ul. Czajkowskiego 13/3, ul. Czajkowskiego 13/4.
b) Część II – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach: ul. Czajkowskiego 15/5,
ul. Czajkowskiego 15/10, ul. Czajkowskiego 17/7, ul. Jochymczyka 1/6, ul. Jochymczyka 5/10,
ul. Jochymczyka 9/7, ul. Jochymczyka 11/1, ul. Jochymczyka 11/7, ul. Jochymczyka 12/4,
ul. Jochymczyka 12/10.
c) Część III – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach: ul. Olszewskiego 4/10,
ul. Olszewskiego 1/9, ul. Olszewskiego 2/1, ul. Olszewskiego 3/1, ul. Olszewskiego 3/10,
ul. Olszewskiego 6/10, ul. Olszewskiego 6/11, ul. Olszewskiego 10/3, ul. Olszewskiego 12/6,
ul. Olszewskiego 16/7.
d) Część IV – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach: ul. Olszewskiego 18/1,
ul. Stalmacha 4/7, ul. Stalmacha 5/8, ul. Żwirowa 4/2, ul. Żwirowa 4/8, ul. Żwirowa 5/3,
ul. Żwirowa 5/4, ul. Żwirowa 6/8, ul. Żwirowa 7/8, ul. Żwirowa 9/8.
7. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się