Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków Dworca Głównego, zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 530 000 kWh Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym punkcie poboru jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów (załącznik nr 7 do SIWZ) 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z 3 / 6 wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200). Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy dostawy energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi dostawy energii elektrycznej.; Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedażowej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego, których dokładne określenie nie jest możliwe. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 70 % wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Chrobrego 105/107
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urbitor Sp. z o.o.
Chrobrego 105/107
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się