Dostawa licencji oprogramowania komputerowego do kompleksowej realizacji badań ankietowych.

» Opis zapytania

Dostawa i wdrożenie narzędzia / oprogramowania/ platformy badawczo-raportującej umożliwiającej realizację badań ankietowych, gromadzenia danych ankietowych techniką CAWI, analizę zebranych danych oraz tworzenie raportów i ich dystrybucję, wraz z instruktażem z obsługi narzędzia/ oprogramowania/ platformy, w ramach projektu „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni”, na podstawie licencji bezterminowej. Zamówienie obejmuje także serwis oprogramowania na okres trwania projektu (do 31.12.2023), a także świadczenie przez Wykonawcę usług rozwoju w wymiarze do 200 roboczogodzin w okresie 24 miesięcy, przy czym usługi rozwoju świadczone będą w ramach prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy, które są załącznikami do SIWZ i stanowią jej integralną część.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Warszawska 24
Kraków 31-155
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24
Kraków 31-155
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się