Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota w celu uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Lokalizacja budynku:
m. Ligota, gmina Góra, działki ewid. nr 460/2, 460/6, 460/10, strefa ochrony konserwatorskiej,
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do SIWZ.
Budynek połączony jest ścianą wspólną od strony szczytu wewnętrznego z budynkiem jednorodzinnym nr 29, oba budynki zróżnicowane są pod względem wysokości oraz kąta nachylenia połaci dachowej.
Planowane prace rozbiórkowe:
Budynek świetlicy uległ w wyniku pożaru w dniu 12.06.2020 r. całkowitemu spaleniu i zawaleniu uległa konstrukcja drewniana dachu z pokryciem z dachówki karpiówki oraz strop podwieszany. Dokładny opis stanu technicznego obiektu zawiera załącznik do SIWZ – Opinia Techniczna z dnia 17.06.2020 r. W budynku znajduje się wyposażenie, należy uzgodnić z Zamawiającym sposób jego zagospodarowania.

3.2. Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
1. Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego i wyposażenia technicznego budynku - 2 egz. w wersji papierowej,
2. Projekt rozbiórki obiektu wraz z projektem wzmocnienia pozostałej ściany szczytowej w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp - 6 egz. w wersji papierowej,
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej,
4. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót dla oferenta wg branż– 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA – do każdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji.
5. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony życia (BIOZ) – 2 egz. w wersji papierowej, 6. Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej.


Wykonawca uzyska komplet uzgodnień/ warunków/opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę przez Zamawiającego, w tym uzyskanie opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli jest wymagana zgodnie z treścią wypisu z mpzp. W razie konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten obowiązek i koszty z nim związane przejmie Zamawiający.

3.3. Wymagania formalne:
1. Wykonawca bezwzględnie winien dokonać wizji lokalnej w terenie.
2.Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się z Zamawiającym.
3. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do:
- jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej,
- wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy,
-uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.
- udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy,
Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą poczty elektronicznej.
- wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się