Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej.
2. Zamówienie składa się z dwóch części:
CZĘŚĆ I:
Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk
I. Dostawa nowych licencji
A – na okres 3 lat:
1. AutoCAD LT 3-year single user
– ilość: 2 sztuki
2. AutoCAD 3-year single user
– ilość: 3 sztuki
3. Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
– ilość: 1 sztuka
4. Product Design & Manufacturing Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
– ilość: 4 sztuki
5. Inventor Professional Comercial Single-user ELD Subscription 3 year
– ilość: 5 sztuk
B – na okres 1 roku:
6. Arnold 2020 - 25 Subscription Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
– ilość: 1 sztuka
II. Instalacja oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego
1. W ramach dostarczanych kolekcji mają zostać zainstalowane wszystkie programy wchodzące w ich skład.
2. Wskazane komputery posiadają system operacyjny Windows 10 Professional i spełniają wymaganą przez producenta oprogramowania specyfikację.
3. Preferowane jest wykorzystanie przez Wykonawcę istniejącego serwera licencji do obsługi nowej licencji.
Specyfikacja serwera licencji:
System operacyjny: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Model systemu: Virtual Machine (Hyper-V)
Pamięć RAM: 4 093 MB
Na serwerze zainstalowany jest już serwer licencji obsługujący inne oprogramowanie firmy Autodesk:
FlexLM - license server UP (MASTER) v11.16.2
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zdalnej (spoza sieci komputerowej NCBJ) instalacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach należących do Zamawiającego.
III. Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji.
IV. Wymagana opieka serwisowa na okres ważności licencji.
V. Odbiór licencji wraz z wdrożeniem musi zostać udokumentowany właściwymi protokołami.
CZĘŚĆ II:
Dostawa i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na dostarczeniu do zamawiającego 1 (jednej) licencji oprogramowania, które umożliwia optymalizację projektów i produkcję dodatków, symulowanie procesów związanych z dodatkami metalowymi, prowadzące do zmniejszenia liczby wydruków testowych oraz skrócenia czasu utworzenia finalnego modelu 3D.
I. Oprogramowanie musi posiadać następujące cechy:
1. Integracja uzyskanych danych z analizy z obecnie posiadanym oprogramowaniem do obróbki addytywnej – Autodesk Netfabb – Ultimate.
2. Ręczne dodawanie i edycja materiałów służących do wykonywania elementów w oparciu o wszystkie niżej wymienione:
a. Gęstość
b. Moduł sprężystości
c. Przewodność cieplna
d. Współczynnik rozszerzalności cieplnej
e. Emisyjność
f. Ciepło właściwe
g. Ciepło utajone
h. Temperatura topnienia
i. Temperatura odprężania
j. Temperatura wyżarzania
k. Temperatura parowania
l. Temperatura odcięcia
m. Plastyczność
3. Importowanie materiałów z przygotowanych wcześniej plików o rozszerzeniu minimum:
a. .txt
b. .csv
4. Wczytanie i praca z plikami z rozszerzeniami minimum:
a. .stl
b. .3ds
c. .ply
d. .obj
e. .3mf
f. .sldprt
g. .nfpbproject
5. Wsparcie dla drukarki firmy Concept Laser Mlab R z polem roboczym 90 x 90 x 80 mm będącej w posiadaniu Zamawiającego.
6. Zmiana rozmiaru stołu roboczego maszyny.
7. Wprowadzanie obróbki cieplnej.
8. Wybór rodzaju analizy.
9. Ustawienia i podgląd siatki trójkątów.
10. Menadżer wykonywanych zadań.
11. Wykonywanie symulacji:
a. Proces drukowania w technologii proszkowej
b. Przewidywanie deformacji części
c. Zniekształcenia w strukturze
d. Uszkodzenia w elementach podporowych
e. Przewidywanie zniekształceń stołu maszyny
f. Obróbka cieplna
g. Zniekształcenia i naprężenia po demontażu stołu maszyny
h. Przepalenia i brak fuzji
i. Technologia DED (Direct Energy Deposition)
12. Instalacja oraz uruchomienie na minimum 3 komputerach niezależnie od nazwy użytkownika w ramach umowy.
13. Korzystanie z minimum 3 poprzednich wersji produktu w ramach umowy.
14. Okres trwania licencji – minimum 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza pierwszy okres nie krótszy niż 12 miesięcy wraz z odnawianiem na kolejne okresy nie krótsze niż 12 miesięcy.
15. Zamawiający nie bierze pod uwagę zakupu licencji wieczystej bądź Value Based Licensing, opartej na tokenach.
16. Zamawiający nie wymaga dostawy drukarki 3D i/lub obrabiarki laserowej.
II. Instalacja oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego.
1. Wskazane komputery posiadają system operacyjny Windows 10 Professional.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zdalnej (spoza sieci komputerowej NCBJ) instalacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach należących do Zamawiającego.
III. Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji.
IV. Wymagana opieka serwisowa na okres ważności licencji.
V. Odbiór licencji wraz z wdrożeniem musi zostać udokumentowany właściwymi protokołami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się