„Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”, położonego na działce nr 1184/274 w Paniówkach, która stanowi własność Gminy Gierałtowice i obejmuje swoim zakresem:
a. wykonanie placyku z kostki betonowej szarej z nawiązaniem do istniejącego placu,
b. wykonanie łącznika istniejącej ścieżki z placykiem z kostki betonowej czerwonej w kształcie łuku,
c. wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą.
W/w. roboty obejmują również m. in. wykonanie robót ziemnych oraz robót towarzyszących.
2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
4. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura):
• 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,
• 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
5. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
6. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
10. Zamawiający określi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące:
a. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób,
b. uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
12. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.
13. Zadanie „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową” jest zadaniem finansowanym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Paniówki i jego wartość nie może przekroczyć kwoty 39 324,00 zł brutto.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. ks. Roboty 48
Gierałtowice 44-186
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Gierałtowice
ul. ks. Roboty 48
Gierałtowice 44-186
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się