Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo – terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
2.1. Zadanie nr 1 Mycie pojazdów ze stanu: OPP Katowice, SPKP Katowice, Wydziałów KWP w Katowicach, Wydziału Konwojowego w Katowicach
2.2. Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko-Biała
3. Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia maksymalnie 2 razy w miesiącu oraz usługi odkurzania 1 raz w miesiącu. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia odpowiednio dla danej jednostki będzie załącznikiem do umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu i co najmniej 7 godzin dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii obejmującym m.in. następujące czynności:
5.1. mycie wstępne,
5.2. mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
5.3. płukanie,
6. Odkurzanie będzie polegało na:
6.1. odkurzanie wszystkich foteli,
6.2. wytrzepanie/odkurzanie dywaników
6.3. odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami)
6.4. odkurzanie powierzchni bagażnika
7. Zamawiający przewiduje realizację usługi mycia 2 razy w ciągu miesiąca na każdy z pojazdów oraz odkurzanie wnętrza pojazdu 1 raz w miesiącu. Usługi przysługujące poszczególnym pojazdom niewykorzystane w danym miesiącu mogą być wykorzystane przez inne pojazdy z danej jednostki.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem do mycia pojazdów o wysokości umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów na terenie poszczególnych jednostek Policji.
UWAGA! Zamawiający wymaga minimalnej wysokości 3,0 m i szerokości minimalnej 2,4 m, umożliwiającej mycie pojazdów marki Mercedes Sprinter.
Myjnia Wykonawcy musi umożliwiać bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowanie policyjne
9. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po trasie od siedziby OPP/SPKP/KWP Katowice/Wydz. Konwojowy dla danego zadania. Adresy Komend właściwych dla danego zadania:
10.1. Zadanie nr 1 Mycie pojazdów ze stanu: OPP Katowice, SPKP Katowice, Wydziałów KWP w Katowicach, Wydziału Konwojowego w Katowicach
10.2. Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko-Biała
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 50 000,00 złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz z zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej polisy OC.
11. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do faktury zawierającej numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi (mycie/odkurzanie), rodzaju pojazdu (osobowy/ osobowo-terenowy/ furgon), czytelny podpis kierującego pojazdem, wystawi fakturę Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże odbiorcy usługi (KWP/KMP/KPP, SPKP, OPP i SPPP). Wzór zestawienia będzie załącznikiem nr 2 do umowy.
12. Zamawiający zastrzega, iż kierowca pojazdu służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych czynności związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni.
13. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XXIV SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
14. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres mycia pojazdów zgodnie z pkt. 5 były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. W przypadku kiedy Wykonawca będzie realizował usługę osobiście składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.
15. CPV: 50.11.23.00-6 – Mycie samochodów i podobne usługi.
UWAGA:
Rozliczenie za zrealizowane usługi według bieżących potrzeb następować będzie wg cen jednostkowych każdej pozycji wskazanych w tabelach załącznika nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania. Cenę brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się