Sukcesywne dostawy gazu LPG w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. gazu płynnego propan butan do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy
ul. Studziwodzkiej 37 w ilości minimalnej 100 000 litrów.
2. Wskazana w pkt 1 ilość gazu jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 30% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 130 000 litrów.
3. Zamawiający dysponuje dwoma zbiornikami na gaz LPG o pojemności 4800 litrów każdy.
4. Wykonawca będzie dostarczał LPG przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, do stacji paliw należącej do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy
ul. Studziwodzkiej 37.
5. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami).
7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j. ze zm.)
8. Dostarczany gaz musi spełniać wszystkie wymaganie jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016.540) oraz europejskiej normie EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji
PN-EN 589 z czerwca 2009 r.
9. Dostarczona ilość gazu LPG fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy zawierającego informacje o ilości dostarczonego produktu, to Zamawiający wymaga wykonania oraz przedłożenia takiego wydruku. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki analogowe, wymóg ten nie dotyczy danego Wykonawcy.
10. Rozładunek gazu LPG u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez uprawnioną osobę.
11. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii gazu LPG wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.
12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego gazu PLG jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się