Termomodernizacja dachu budynku administracji w Zakładzie Karnym w Dublinach

» Opis zapytania

1. Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną z zachowaniem przepisów BHP. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać certyfikat jakości lub deklarację zgodności. Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i nie powodowały zbyt dużych utrudnień w funkcjonowaniu jednostki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w Dokumentacji budowlanej obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, informacji BIOZ.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie Dokumentacji budowlanej wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury, a także obowiązującymi przepisami prawa
i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Podstawę sporządzenia oferty stanowi dokumentacja projektowa, STWiORB, SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania. Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym.
4. W przypadku wskazania w Dokumentacji budowlanej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w Dokumentacji budowlanej pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót zgodnie z Dokumentacją budowlaną i zapewnia uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót i będą zgodne pod względem:
 charakteru użytkowego,
 charakterystyki materiałowej,
 parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne itp.)
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem czy uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.
5. Wykonawca samodzielnie, ze środków własnych, dokona zakupu i dostarczy wszelkie elementy, urządzenia i materiały niezbędne do wykonania robót budowlanych.
6. Wszelkie materiały i elementy wykorzystane w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
7. Wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót.
8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, co najmniej dwóch osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ciesielskie, roboty ogólnobudowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 5 wzór umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Dubliny 16
Korsze 11-430
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Karny w Dublinach
Dubliny 16
Korsze 11-430
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się