Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 191/29 obręb Piotrowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na
działce nr 191/29 obręb Piotrowice, to jest: stodoła – nr inwentarzowy: 00006/63 – etap I robót, tuczarnia – nr inwentarzowy: 00006-781 – etap I robót, wypajalnia – nr inwentarzowy: 00006/479 – etap I robót, chlewnia – nr inwentarzowy: 00006/113 – etap II robót, jałownik – nr inwentarzowy: 00006/182 – etap II robót, bukaciarnia – nr inwentarzowy: 00006/481 – etap II robót, instalacja kanalizacyjna – nr inwentarzowy: 00006/127 – etap II robót, instalacja wodociągowa – nr inwentarzowy: 00006/552 – etap II robót, zewnętrzna sieć wodociągowa – nr inwentarzowy: 00006-476 – etap II robót, zewnętrzna sieć wodociągowa – nr inwentarzowy: 00006-480 – etap II robót, odwiert studni – nr inwentarzowy: 00006/498 – etap II robót, linia napięcia – nr inwentarzowy: 00006/131 – etap II robót, linia napięcia – nr inwentarzowy: 00006/482 – etap II robót, linia napięcia – nr inwentarzowy: 00006/483 – etap II robót, drogi – nr inwentarzowy: 00006/488 – etap II robót, utwardzenie placu gorzelni – nr inwentarzowy: 00006/808 – etap II robót, zbiornik ścieków – nr inwentarzowy: 00006/474 – etap II robót, zbiornik ścieków – nr inwentarzowy: 00006/477 – etap II robót, zbiornik ścieków – nr inwentarzowy: 00006/478 – etap II robót, zbiornik betonowy na gnojowicę – nr inwentarzowy: 0006/487 (ew. pozabilansowa) – etap II robót. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
1) całkowitą rozbiórkę powyżej wymienionych budynków i budowli wraz z posadzką i fundamentami – dotyczy etapu I i II, 2) uporządkowanie i oczyszczenie terenu z gruzu i innych pozostałości po rozbiórce oraz usunięcie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach (UWAGA AZBEST, PAPA!!!) – dotyczy etapu I i II, 3) wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki – dotyczy etapu I i II, 4) plantowanie do poziomu terenu otaczającego i uporządkowanie terenu – dotyczy etapu I i II, 5) wykonanie zabiegu talerzowania na całej powierzchni działki po zakończonej rozbiórce – dotyczy etapu II, 6) dostarczenie w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania protokołu końcowego robót powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej z naniesionymi zmianami po przeprowadzonej likwidacji obiektów, wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu technicznego we właściwym starostwie powiatowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Partyzantów 15a
Koszalin 75-411
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
Partyzantów 15a
Koszalin 75-411
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się