Dostawa i montaż platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3

» Opis zapytania

III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Lokalizacja: Miejsce dostawy i montażu: Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 2. Wytyczne do prac budowlanych: Dostawę oraz montaż należy wykonać zgodnie z SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia; 1) Długość całkowita toru około 23m, 2) Tor krzywoliniowy, 3) Ilość zakrętów 180 stopni - 5 szt, 4) Ilość zakrętów 90 stopni - 1 szt, 5) Ilość przystanków 4 szt, 6) Ilość kondygnacji – 6 (4 piętra i dwa półpiętra), 7) Panel sterowania na platformie oraz sterowanie za pomocą pilota na kablu montowanego do platformy lub pilota zdalnego sterowania, 8) Automatyczne składanie podjazdu w pozycji parking, 9) Automatyczne rozłożenie rampy oraz podniesienie barier, 10) Rampy najazdowe na obu krawędziach podestu, 11) Antypoślizgowy podest, 12) Zabezpieczenie platformy kluczem włączającym i wyłączającym zasilanie w pulpicie platformy, 13) Zabezpieczenie przed zgnieceniem przez platformę przedmiotów, 14) Barierki i rampy zabezpieczające przed zjazdem z platformy, 15) Przycisk awaryjny stop na panelu sterowania na platformie oraz na pilocie na kablu lub pilocie zdalnego sterowania, 16) Prędkość jazdy minimum: 0,11 m/s, 17) Rozmiar platformy: 1000 mm x 800 mm, 18) Szyna prowadząca ze stali nierdzewnej zamontowana na istniejącej balustradzie schodowej. Przed przygotowaniem oferty należy zweryfikować możliwość montażu platformy w miejscu montażu oraz ewentualne wzmocnienie istniejącej balustrady, co należy ująć w wartości oferty. 4. Opis zasad dostawy i montażu urządzenia: Oferta musi zawierać wszystkie składniki związane z montażem platformy, w tym: 1) Montaż platformy wraz z niezbędnymi materiałami, 2) Podłączenie platformy do elektrycznej tablicy rozdzielczej w budynku z wykonaniem niezbędnych pomiarów i odbiorów wraz z niezbędnymi materiałami, 3) Ewentualne prace budowlane związane z montażem platformy potwierdzone protokołami odbioru tych prac, 4) Wykonanie rozruchu platformy wraz z przeszkoleniem personelu, 5) Wykonanie niezbędnych odbiorów w tym odbiór Urzędu Dozoru Technicznego na koszt wykonawcy, 6) Dostarczenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentu gwarancji oraz dziennika przeglądów okresowych urządzenia, 7) Świadczenie bezpłatnej usługi konserwacji urządzenia przez okres gwarancji, 8) Dokładny termin montażu (dzień i godzina) należy uzgodnić z zarządcą budynku, 9) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający informuje, że nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci: wykluczenia z postępowania bądź odrzuceniem oferty.
5. Wymagania ogólne: 1) Podczas wykonywanych prac w ciągach komunikacyjnych należy zachować czystość oraz porządek, 2) Wszystkie roboty należy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą obiektu, 3) Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie przedmiotu zamówienia, należy wykonać niezbędne prace związane z realizacją niniejszego zadania, które Wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi:
a) wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; b) opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zaleca się zawarcie w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, 5) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć kosztorys powykonawczy, który został zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Powiat Nowodworski
ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się