ZP-2380-313-50/2020 Realizacja nakazów PIS w KMP Katowice oraz remont łazienki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń w budynku KMP w Katowicach uwzględniający w swoim zakresie m.in. realizację Decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego oraz remont łazienki.
a) Zakres prac w ramach niniejszego zamówienia został określony w przedmiarach robót.
b) Roboty będą się odbywały na obiekcie czynnym.
2. CPV: 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
a. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
b. załączniku nr 2 do SIWZ – umowa wzór,
c. załączniku nr 3 do SIWZ – wstępne oświadczenia Wykonawcy,
d. załączniku nr 4 do SIWZ – przedmiar robót,
e. załączniku nr 5 do SIWZ – STWiORB,
f. załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz robót,
g. załączniku nr 7 do SIWZ – zobowiązanie innego podmiotu,
h. załączniku nr 8do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej.
5. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowany sprzęt w formie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie.
5.1 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.
5.2 Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, tj.: na wykonane roboty 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz na zamontowany sprzęt na okres równy gwarancji producenta, nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.
5.3 Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały uszczegółowione w Rozdziale XI SIWZ.
5.4 W przypadku błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane i/lub zamontowany sprzęt będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Rozdziale XI SIWZ.
5.5 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną.
5.6 Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii (systemów) materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemów) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
9. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm.).
10. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
10.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej minimalne oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
10.2. W odniesieniu do podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdziale I ust. 10.1. SIWZ, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Rozdziale I ust. 10. SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca kierował do wykonania robót budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się