Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi oraz al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu

» Opis zapytania

A. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót elektrycznych obejmujących budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi oraz al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, a w szczególności:
1) budowę linii kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm 2 o długości L = 373/412 mb;
2) montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie – 13 kpl;
3) montaż słupów oświetleniowych – 13 szt;
4) montaż opraw oświetleniowych – 17 szt;
5) montaż rur osłonowych – 49+324 mb;
6) wykonanie uziemień – 3 kpl;
7) badania i pomiary wykonanej instalacji elektrycznej;
8) nadzory branżowe;
9) obsługę geodezyjną;
10) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
B. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na płytach CD -2 szt. (dokumenty w formacie PDF z możliwością wyszukiwania i zaznaczania tekstu);
2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej;
3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
4) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
5) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
6) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
7) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
8) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
9) Uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót;
10) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych;
11) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
12) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni na przyległych ulicach i chodnikach;
13) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót;
14) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej;
15) Przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej z dniem przekazania placu budowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 200.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się