Zakup i dostawa mało inwazyjnego zestawu rozwieraczy do chirurgii kręgosłupa dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mało inwazyjnego zestawu rozwieraczy do chirurgii kręgosłupa dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. Adama Grucy
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
1) Sprzedaż
2) Oznakowanie narzędzi numerami inwentarzowymi szpitala
3) Dostawa
4) Przedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru
zgłoszenie przez wykonawcę faktu gotowości do odbioru,
wymaganych atestów certyfikatów i instrukcji

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1a i 6 do SIWZ tj. formularzu cenowym oraz tabeli wymagań ogólnych
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane narzędzia powinny być wyrobami medycznymi i powinny być oznaczone znakiem zgodności CE.
5. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące (parametr oceniany)
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się