Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu.
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:
 roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod konstrukcję nawierzchni, wykop pod kanał technologiczny, wykop pod kabel zasilający oświetlenie i pod słupy oświetleniowe,
 wykonanie elementów odwodnienia tj. dwóch wpustów ulicznych z przykanalikami,
 ułożenie kanału technologicznego,
 ułożenie kabla zasilającego oświetlenie,
 ustawienie krawężników,
 ustawienie lamp,
 budowa nawierzchni drogowej,
1.2. Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni, elementów drogowych, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
1.3. Rozwiązania projektowe drogowe:
 Przebieg drogi w planie
 W projektowanym rozwiązaniu droga o charakterze pieszo-jezdni na początkowym trzydziestosześciometrowym ma stałą szerokość jezdni wynoszącą 5,0m, na dalszym odcinku szerokość jest zmienna i przechodzi liniowo od szerokości 5,0m do 11,5m (zmienna szerokość pasa drogowego).
 W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.
 Ulica zostanie poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek „Projekt zagospodarowania terenu”.
 Założono następujące parametry dla konstrukcji drogi:
 kategoria ruchu KR2
 klasa drogi D
 prędkość projektowa Vpr = 30 km/h
 Jezdnia:
 szerokość jezdni 5,0m-11,5m,
 pochylenie poprzeczne jezdni 2%
 Przekrój normalny
 Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 % skierowany na zewnątrz w kierunku projektowanego ścieku przy krawężnikowego.
 Konstrukcja nawierzchni
 Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:
 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu dwuteownik o grubości 8 cm
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
 podbudowa KŁSM 0-31,5 o gr. 20 cm
 warstwa odsączająca z piasku grubego 25cm
 UWAGA zakres robót nie obejmuje budowy wodociągu, który jest opisany w projekcie budowlanym. Przedmiotowy wodociąg został już wybudowany.
Szczegółowy opis przedmiotu zmawiania znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Wągrowca
ul. Kościuszki 15 a
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się