Sukcesywna dostawa sznurów patchcordowych światłowodowych i wtyków dla CI TASK.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sznurów patchcordowych światłowodowych i wtyków dla CI TASK.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne wyspecyfikowane w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentacji technicznej zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oraz próbki - patchcord światłowodowy SC/APC - LC/PC dwuwłóknowy jednomodowy o długości 1m wraz z zastosowanym rozwiązaniem oznaczeń metrycznych i wyróżników żył, służącej do oceny zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Przez dokumentację techniczną rozumie się np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne, adres strony WWW producenta lub dystrybutora, zawierający opis produktu.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wskazane znaki towarowe, patenty, normy, aprobaty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia/produkty/elementy wymienione w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia/produkty/elementy muszą mieć parametry/cechy nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem i ułożeniem przedmiotu zamówienia oraz ubezpieczenie na całej trasie (CIF Gdańsk). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby CI TASK w Gdańsku na swój koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty opakowania i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie patchcordy dostarczane w ramach zamówienia były fabrycznie nowe.
8. Zamawianie patchcordów będzie się odbywać partiami, z zastosowaniem formularza zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W oparciu o wypełniony przez Zamawiającego przedstawiony powyżej formularz zamówienia patchcordów, Wykonawca dostarczy każdą partię fabrycznie zmontowanych patchcordów w terminie określonym w ofercie (max 21 dni).
9. Każda partia dostarczanych patchcordów i wtyków musi być zgodna z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku niezgodności dostarczanych patchcordów z w/w specyfikacją, dostawa nie zostanie odebrana, a Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie ze stosownymi zapisami wzoru umowy.
10. Ilości podane w formularzu cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to jest w ilościach wskazanych w formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości dostarczonych i odebranych patchcordów i wtyków w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę.
11. Rzeczywiste ilości zamawianych produktów wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
12. W trakcie realizacji umowy liczba sztuk poszczególnych produktów może ulec zmianie, ale wartość całkowita umowy nie zostanie przekroczona.
13. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, a wielkość i częstotliwość dostaw wynikać będzie z dyspozycji składanych przez upoważnionych pracowników CI TASK.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się