Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, wraz z oświetleniem, chodnikami (w części ulicy), kanalizacją deszczową

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w m. Kiełczów, gm. Długołęka, położonej na działkach nr ew. 473/1, 472, 116/7, 116/11, 615,2, 615/3, 615/5, 467, 470/3, 470/2, 471/1, 470/1, 471/4, 187/9, 182/13, 178/1, 174/5, 178/24, 209/9, 469/2, 469/3, 207/23, 517, 117/7, 529/39, 529/40529/41, 120/7, 464/2, 173/8, 173/1, 172/2, 514, 173/7, 172/3, 513, 171/12, 171/7, 171/16, 470/4, obręb Kiełczów, gm. Długołęka, wraz z oświetleniem, chodnikami (w części ulicy) kanalizacją deszczową – odwodnienie drogi według następujących wytycznych, określonych szczegółowo w „Koncepcji w zakresie przebudowy ulicy Akacjowej w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka”, z lutego 2020r.:
a) Konstrukcja jezdni wraz z sięgaczami wykonana z kostki betonowej szarej,
b) Szerokość jezdni 4,0 - 5,0 w zależności od odcinka,
c) Chodniki wykonane z kostki betonowej szarej,
d) Chodniki jednostronne (w miejscach, gdzie przewidziano) o szerokości 2,00 m,
e) Zarurowanie odcinka rowu, na potrzeby wykonania chodnika,
f) Zaprojektowanie odwodnienia powierzchni drogi i chodników, na całej długości wraz z sięgaczami,
g) Zaprojektowanie usunięcia kolizji występujących z projektowanym odcinkiem ul. Akacjowej wraz z sięgaczami,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w „Koncepcji w zakresie przebudowy ulicy Akacjowej w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka” oraz w Projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Urząd Gminy Długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, gmina Długołęka
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
5. Postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi:
Wykonawca na wykonanie dzieła będącego przedmiotem zamówienia udziela gwarancji (wymagane minimum 48 miesięcy) liczonej od daty końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego (o którym mowa w §6 ust. 2 projektu umowy), Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę określone zostały odpowiednio w §2 ust. 12 – 19 Projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się