„KPP Białobrzegi – Remont budynku garażowego ( zaprojektuj i wybuduj)” w obiekcie czynnym.

» Opis zapytania

Zakres robót określa załączony program funkcjonalno- użytkowy i przedmiary robót
- wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń
Zakres robót do zrealizowania – roboty budowlane
- Wymiana obróbek blacharskich na niższej części dach
- Rozebranie i wymurowanie ścian kolankowych
- Pokrycie 1x papą termozgrzewalną części niższej budynku
- Wymiana wrót garażowych
- Roboty malarskie wewnątrz budynku
- Zasypanie istniejącego kanału samochodowego
- Skucie nierówności na istniejących posadzkach betonowych
- Wykonanie posadzki z gresu technicznego w pomieszczeniach magazynowo- garażowych
- Wymiana stolarki drzwiowej w części mieszkalnej
- Roboty malarskie z robotami towarzyszącymi
- Rozebranie szaf wnękowych
- Inne prace towarzyszące wynikające z realizacją zamówienia.
Roboty instalacji elektrycznych:
I.
- Wymiana (demontaż starej oraz budowę nowej) instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji odgromowej i uziemiającej w całym budynku garażowo-administracyjnym z jednoczesnym dostosowaniem tych instalacji do obowiązujących norm oraz przepisów.
- Wymianę stojaka dachowego przyłącza napowietrznego n.n.
Uwaga: Wykonawca przygotuje wymagane pisma i wnioski oraz wystąpi do PGE Dystrybucji o wyłączenie i ponowne włączenie napięcia w przyłączu, rozplombowanie i zaplombowanie zabezpieczeń przelicznikowych, rozplombowanie oraz przeniesienie i zaplombowanie (demontaż i ponowny montaż) licznika – na czas niezbędny do wykonania prac (m.in. wymiany stojaka dachowego, wlz, montażu zabezpieczeń przelicznikowych i przeniesienia licznika) oraz zrealizuje określone przez PGE warunki i poniesie wszelkie związane z tym koszty i opłaty.
II.
Zakres zaprojektowania i wykonania wymiany instalacji elektrycznych oraz odgromowej w budynku garażowo-administracyjnym, obejmuje w szczególności:
- stojak dachowy przyłącza n.n.
- wewnętrzną linię zasilającą,
- skrzynkę licznikową oraz rozdzielnice,
- instalację oświetlenia wewnętrznego,
- instalację oświetlenia zewnętrznego nad wjazdami do garaży i wejściami,
- instalację gniazd wtykowych 230 V,
- instalację gniazd siłowych 400 V,
- połączenia wyrównawcze,
- instalację ochrony przepięciowej,
- instalację odgromową oraz uziemiającą.
III.
Wymagania szczegółowe odnośnie zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych.
Zasilenie podstawowe budynku garażowo-administracyjnego - stan istniejący.
- Obiekt jest zasilony z sieci energetycznej należącej do PGE Dystrybucja S.A. napięciem 0,4 kV.
Przyłącze nn. izolowane ze słupa linii napowietrznej. Wlz od przyłącza n.n. do licznika i rozdzielnicy żeliwnej jest wprowadzona do budynku poprzez wymagający wymiany stojak dachowy.
Obecna moc umowna wynosi 12 kW. Układ pomiarowy bezpośredni jest zlokalizowany w rozdzielnicy żeliwnej w pomieszczeniu garażowym. Taryfa C11.
Rozdział energii elektrycznej – wlz oraz tablice rozdzielcze.
Wlz od przyłącza n.n. do licznika i rozdzielnicy zostanie wprowadzona do budynku poprzez stojak dachowy stalowy ocynkowany, a wewnątrz w rurze osłonowej n/t. Natomiast wlz do części administracyjnej zostanie ułożona w rurach osłonowych, poprowadzonych w części garażowej na tynku, a w administracyjnej w rurach p/t w sposób umożliwiający wymianę wlz w przyszłości. Stojak dachowy należy prawidłowo osadzić i zakotwić oraz uszczelnić przejścia przez dach i strop.
Licznik energii elektrycznej należy zlokalizować w odrębnej tablicy licznikowej. Główny rozdział energii elektrycznej w obiekcie należy zrealizować przez rozdzielnicę główną RG. Wykonać bilans mocy oraz projekt zabezpieczeń głównych i pośrednich. Moc umowna nie może ulec zwiększeniu.
Z rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić obwody oświetleniowe i gniazdowe dla części garażowej oraz wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielnicy pośredniej w części administracyjnej budynku. Z rozdzielnicy pośredniej dla części administracyjnej należy wyprowadzić obwody oświetleniowe i gniazdowe oraz obwód ogrzewacza przepływowego ujętego w branży sanitarnej, przewidzianego przy umywalce. Lokalizacja rozdzielnic zostanie uzgodniona na etapie projektowania.
Rozdzielnice wewnątrz budynku wykonać jako natynkowe, o odpowiednim stopniu ochrony uwzględniającym warunki środowiskowe. Rozdzielnice wyposażyć w szyny TH, mostki wykonać jako miedziane. Rozdzielnice należy wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu 1 + 2, lampki sygnalizacyjne obecności faz oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. Pozostawić 20% wolnego miejsca do ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice i tablice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji. Wszystkie odpływy w tablicach powinny być czytelnie i jednoznacznie opisane.
Instalacja elektryczna wewnętrzna.
Projekt i wykonawstwo obwodów elektrycznych powinien uwzględniać zastosowanie kabli wielożyłowych miedzianych z izolacją na 450/750V o przekrojach dobranych do obciążeń.
Instalacja elektryczna podstawowa oświetlenia i gniazd wtykowych 230 V powinna być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Rodzaj oraz ilość źródeł światła i gniazd wtykowych powinny być dostosowane do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia. Przewidzieć oświetlenie LED. Instalacje należy wykonać przewodami miedzianymi o przekrojach dobranych do obciążeń i realizowanych funkcji. Stosować przewody w podwójnej izolacji. Instalacje powinny zostać wykonane w garażach na tynku, a w części administracyjnej pod tynkiem. Stosować odpowiednio osprzęt n/t i p/t . W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, wc, pom. techniczne, magazyny, garaże) oraz wyłożonych gresem i wszędzie na glazurze należy zaprojektować i zastosować osprzęt o stopniu ochrony minimum IP 44. Stosować połączenia wyrównawcze spełniające wymagania PN.
Oświetlenie podstawowe.
Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw LED. Stosować oprawy nasufitowe i naścienne w zależności od funkcji pomieszczenia i jego zabudowy. Typy i rodzaje opraw zostaną dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Zastosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania norm odnośnie natężenie oświetlenia oraz bezpieczeństwa i zdrowia. Ilości i moce źródeł będą wynikały z przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych. Stosować osprzęt łączeniowy natynkowy w części garażowej oraz podtynkowy w części administracyjnej o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności.
Oświetlenie zewnętrzne.
Oświetlenie zewnętrzne zrealizować naświetlaczami LED zamontowanymi na elewacji budynku. Do każdego naświetlacza wyprowadzić z tablicy oświetleniowej osobny obwód. Załączanie ręczne łącznikami odpornymi na promieniowanie UV.
Obwody gniazd wtykowych.
Obwody gniazd wtykowych 230 V wyprowadzić z tablic rozdzielczych z odrębnych sekcji. Stosować wyłączniki instalacyjne nadmiarowe jako zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy obwodów powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń. Wszystkie gniazda 1-fazowe powinny być zaprojektowane na napięcie 230 V i prąd 16A. Przewidzieć dwa gniazda 3-fazowe z wyłącznikiem na napięcie znamionowe 400/230 V dla potrzeb gospodarczych (w garażach skrajnych). Gniazda zasilane będą z oddzielnych obwodów wychodzących z rozdzielnicy. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów w rozdzielnicy. Należy dostosować ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania pomieszczeń oraz uwag inwestora (garaże małe – min. po 1 szt., garaże duże – min. po 3 szt., pomieszczenia magazynowo-biurowe min. po 4 szt.). Stosować wyłącznie gniazda podwójne n/t oraz p/t. W toaletach, garażach i na glazurze oraz wyłożonych gresem pomieszczeniach stosować gniazda w stopniu ochrony min. IP 44.
Instalacja odgromowa, uziemienia i przepięciowa.
Poziom ochrony odgromowej określić w oparciu o obowiązującą normę PN. Instalacja powinna być
wykonana z wykorzystaniem elementów naturalnych i sztucznych. Przewód odgromowy powinien być zgodny z normą PN dla wyrobów stosowanych do budowy instalacji odgromowych i uziemiających. Producent powinien posiadać deklarację zgodności z Polską Normą dla oferowanego osprzętu odgromowego. Materiały użyte do wykonania instalacji powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Elementy instalacji odgromowej to:
- zwody poziome: drut Fe/Zn φ 8 mm;
- przewody odprowadzające: drut Fe/Zn φ 8 mm oraz bednarka Fe/Zn 30x4 mm;
- uziom otokowy - płaskownik Fe/Zn ułożony w gruncie lub szpilkowy dobrany wg norm.
Należy zapewnić ciągłość połączeń galwanicznych pomiędzy poszczególnymi blaszanymi częściami pokrycia dachowego, a zwodami poziomymi i przewodami odprowadzającymi.
Wszystkie metalowe elementy budynku, znajdujące się na powierzchni dachu, powinny być
połączone z najbliższymi zwodami lub przewodami odprowadzającymi w taki sposób, żeby
spełniony był warunek ciągłości połączeń.
Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi musi być ochronnik przepięciowy (klasa dobrana przez projektanta), który należy przewidzieć do zainstalowania w rozdzielnicy głównej oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Obok rozdzielnicy należy zainstalować GSU (główną szynę uziemiającą) połączoną z uziomem.
Ochrona przeciwporażeniowa.
Ochrona przeciwporażeniowa powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. W szczególności należy spełnić nw. wymagania.
Od rozdzielnic głównych należy stosować oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE.
Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz rozdzielnic i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych 230 V i opraw oświetleniowych. Rozdzielnice i tablice powinny być wykonane z szynami (zaciskami) PE. Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony do zacisków
ochronnych:
- gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V,
- opraw oświetleniowych w I klasie ochronności,
- urządzeń odbiorczych w I klasie ochronności.
Kolor przewodu ochronnego: żółto-zielony.
Do GSU połączonej z uziomem należy podłączyć:
- przewód PE,
- obudowy metalowe urządzeń oraz tablic rozdzielczych,
- znajdujące się w budynku metalowe rurociągi wodne, kanalizacyjne, itp.
- dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji.
Ochronę podstawową powinno się realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie
obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń powinno się przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie. W obwodach gniazd wtyczkowych oraz urządzeń i aparatów w I klasie ochronności jako środek uzupełniający ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA. Po wykonaniu całości instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń, izolacyjność przewodów oraz oporność uziemień.
Roboty instalacji sanitarnych:
- demontaż instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych,
- demontaż kuchni gazowej w pom. socjalnym,
- wymiana instalacji wod – kan w pom. sanitariatu,
- wymiana gazowego kotła c.o. wraz z instalacją sterującą, (regulator pokojowy),
- wypłukanie i uruchomienie instalacji c.o. w pom. biurowo – magazynowym.

Prace będą wykonywane na działającym obiekcie.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty lub krajowe oceny techniczne oraz posiadać znak budowlany.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

11 Listopada 37/59
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się