Budowa obiektów rekreacyjnych w Gminie Płoty

» Opis zapytania

1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w DĄBIU w ramach Konkursu Marszałka Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020” poprzez kompleksową dostawę i montaż elementów placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami.
W celu wykonania przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować urządzenia wymienione poniżej:
a) Huśtawka potrójna metalowa (zawiesie proste, kubełkowe i bocianie gniazdo) - 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
b) Bujak sprężynowy – 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
c) Huśtawka ważka metalowa – 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
d) Zjeżdżalnia metalowa– 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;


2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami oraz dostawa stołów betonowych.

W celu wykonania przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować następującego urządzenia:

a) Element wyposażenia placu zabaw w miejscowości POTULINIEC, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 88/5 obręb Potuliniec:
• Huśtawka potrójna metalowa (zawiesie proste, kubełkowe i bocianie gniazdo) - 1 szt. – zgodnie z opisem w załączniku nr 7 do SIWZ (POTULINIEC)
b) Dostawa stołów betonowych dla m. TRUSKOLAS, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 105 obręb Truskolas:
• Betonowy stół do gry w piłkarzyki - 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
• Betonowy stół do gry w ping-ponga - 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
c) Elementy wyposażenia placu zabaw w miejscowości WYTOK, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 141/2 obręb Wytok:
• Huśtawka ważka metalowa – 1 szt. opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
• Zjeżdżalnia metalowa– 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;
d) Elementy wyposażenia placu zabaw w miejscowości BĄDKOWO, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 9/10obręb Bądkowo:
• Zjeżdżalnia - 1 szt. opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ;


UWAGA!!!!! DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Montaż urządzeń w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom zastosowania dowolnej kolorystyki czy kształtów. Ważne jest aby zachować parametry techniczne i wytrzymałościowe materiałów, można zastosować urządzenia o parametrach równoważnych lub innych nie gorszych niż posiadają zaprojektowane urządzenia.
Każde urządzenie powinno posiadać czytelne tabliczki znamionowe.

W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POD URZĄDZENIAMI PLACU ZABAW NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
Pod urządzenia zabawowe przewidziana jest nawierzchnia bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm. Całość koryta wypełnić piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0mm (bez frakcji pyłowej). Taki rodzaj nawierzchni (o gr. 30cm) charakteryzować się będzie odpowiednimi parametrami nawierzchni bezpiecznej, amortyzującej upadek z zaprojektowanych urządzeń.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót
z projektem zagospodarowania terenu i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.


2.2. Zamawiający uzna urządzenia, o zbliżonym wyglądzie i wielkości (dopuszcza się +/- 20% różnicy w wymiarach), które będą spełniać te same funkcje co urządzenia wymienione w PROJEKTACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU stanowiącym załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy wyposażenia były fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do używania i posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji. Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych prawem i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Normami Polski bądź odpowiednikami europejskimi. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. Wykonawca zobligowany jest do załączenia kart technicznych, szkiców, rysunków wraz z instrukcją w jęz. polskim.
Dostawę i montaż należy wykonać zgodnie z Projektami Zagospodarowania Terenu stanowiącymi załączniki do SIWZ. Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych, fundamentowych i innych), które to należy ująć w cenie oferty.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją urządzeń i Umowa.
Urządzenia placu zabaw muszą być zgodne z normą PN-EN 1176-1.


2.3. W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:

a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości),
b) zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż.,
c) w przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,
d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
e) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż., z zalecaniami przedstawiciela Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami,
f) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
g) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i obsługi zamontowanych urządzeń.
h) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru / przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywanie na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta,
j) dostarczenia gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, w przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót,
k) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót,
l) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z poźn. zm.),
m) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
n) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
o) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z wymaganiami w dokumentacji projektowej.
p) Wszystkie materiały z rozbiórki Wykonawca podda unieszkodliwieniu na własny koszt.
q) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (T.j. Dz. U. z 2020r., poz. 215) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
r) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót kompletną dokumentację na wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:
s) instrukcje użytkowania,
t) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia ( atesty, certyfikaty deklaracje zgodności, karty produktu),
u) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,


2.4. Wspólny słownik CPV :
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień :
Kod CPV – 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV – 45212140-9 Obiekty rekreacyjne plac zabaw i siłownia

2.5. Rozwiązania równoważne
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia i w Projekcie Zagospodarowania Terenu Zamawiający użył normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ oraz dokumentacji technicznej. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt/ jego źródło przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTY JEST W SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. Konstytucji 3 Maja 1
Płoty 72-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sport
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Płoty
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
Płoty 72-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się