Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki:
Część 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie
Część 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie
Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach, obejmującego następujące inwestycje: Rozbudowę sieci wodociągowej w Brończanach, Rozbudowę sieci wodociągowej w Horodnianach, Rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach.
Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi posiadały uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wymagane innymi przepisami dokumenty do wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (koordynator) oraz posiadały co najmniej trzyletnie doświadczenie w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi.
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:
1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,
2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego,
3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,
4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji,
5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy,
6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców,
7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem,
8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,
10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
11) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru,
12) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,
13) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego,
14) potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych i zapłaty mu wynagrodzenia,
15) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji,
16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
17) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
18) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,
19) poświadczenie terminu zakończenia robót,
20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
21) rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,
23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku realizowaną inwestycją,
24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,
25) przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji
26) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego,
27) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania,
28) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,
29) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,
30) inne zadania wynikające z przepisów prawa.
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa dotycząca postępowania na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki (nr sprawy: IGK.271.2.16.2020), dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/.
Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepodlegające stosunkowi pracy, bowiem osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i działają samodzielnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny 16-061
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny 16-061
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się