Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2021 roku - Pieczywo i wyroby cukiernicze (zamówienie z podziałem na 4 części)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk
w 2021 roku - Pieczywo i wyroby cukiernicze dla 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Rzeszowie.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części (zadania):
1) część nr 1 (zadanie nr 1): dostawa pieczywa w Rzeszowie,
2) część nr 2 (zadanie nr 2): dostawa pieczywa w Przemyślu,
3) część nr 3 (zadanie nr 3): dostawa pieczywa w Jarosławiu,
4) część nr 4 (zadanie nr 4): dostawa pieczywa w Nisku.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania stanowią: dokumenty określone
w Załączniku nr 5, opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie, oraz Załącznik nr 6 wykaz gramatury poszczególnych produktów. Załączniki te są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i niniejszej SIWZ.
5. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
1) Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznikach nr 1A-1D, zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach
i maksymalnych ilościach dla odbiorców i do miejsc dostawy i o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz złożonej ofercie.
2) Zamawiający w terminie odpowiednio do 30 października 2021 r. złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
3) Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizacje zadań stanowiących przedmiot umowy i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego w określonym opcją zakresie.
4) Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w terminie do 30 października 2021 r. oznacza rezygnację z pozostałej części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
6. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 50% wartości brutto umowy. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb odbiorców wynikających ze zmiennej liczby uprawnionych do żywienia żołnierzy oraz przydzielonych na ten cel środków finansowych.
7. Wytworzenie przedmiotu zamówienia, sposób jego opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących, krajowych i unijnych, przepisów prawa żywnościowego. Przepisy te szczegółowo określone zostały w Załączniku nr 4 (Projekt umowy). Załącznik ten określa również szczegółowe wymagania co do sposobu dostawy, odbioru, postępowania reklamacyjnego w zakresie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Projekt umowy również należy traktować jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz integralną część niniejszej SIWZ.
8. Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących). W związku z powyższym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne dokumenty (w tym również przez obowiązywania umowy), niżej wymienione dokumenty, które okaże na żądanie Zamawiającego:
1) potwierdzenie wdrożonego systemu HACCP w formie certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem wdrożonego systemu HACCP, potwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny
w procesie produkcji lub w obrocie artykułami będącymi przedmiotem umowy oraz do zapewnienia właściwej jakości tych artykułów;
2) aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji
i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9. Dla ww. zamówienia obowiązuje 4 magazyny dostaw:
1) Magazyn żywnościowy Grupy Zabezpieczenia Rzeszów – ul. Lwowska 5 Rzeszów,
2) Magazyn żywnościowy Grupy Zabezpieczenia Nisko – ul. Sandomierska 20 Nisko,
3) Magazyn żywnościowy Grupy Zabezpieczenia Jarosław – ul. 3 Maja 80 Jarosław,
4) Magazyn żywnościowy Grupy Zabezpieczenia Przemyśl – ul. 29 Listopada 1 Przemyśl.
10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą z częstotliwością – maksymalnie do 6 razy w tygodniu dla każdego z magazynów określonych w ust. 8 w ustalonych dniach tygodnia w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 do każdego
z odbiorców. Wyjątkowo dopuszcza się zmianę godzin dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym (Odbiorcą).
11. O terminie dostawy, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca będzie powiadamiany z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy przy zachowaniu następujących warunków:
1) przesunięcia wynikają z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy;
2) przesunięcia nie mogą przekroczyć 40% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załącznikach nr 1A-1D do SIWZ- formularze kalkulacji ceny ofertowej, w zależności od części (zadania), o które ubiegać będzie się Wykonawca
3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi odbiorcami/magazynami stanowiącymi miejsce dostaw przy zachowaniu następujących warunków:
1) przesunięcia wynikają z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) przesunięcia nie mogą przekroczyć 40% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pieczywo

» Dane nabywcy

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się