„Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do ZS w Dobryszycach w ramach projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

2. Zakres rzeczowy:
I część zamówienia: zakup i dostawa sprzętu do pracowni technik rolnictwa do Zespołu Szkół w Dobryszycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7 .1 do niniejszej SIWZ.
II część zamówienia:
Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT dla Zespołu Szkół w Dobryszycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ.

3. Wymagania podstawowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty do wyposażenia pracowni i sprzęty ICT były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II zamówienia.
b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, uruchomienia, zamontowania(dotyczy części I zamówienia), transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu (dotyczy części II zamówienia).
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia (dot. części I , II) wraz z instrukcją w jęz. polskim
e) Równoważne rozwiązania techniczne.
- W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
- W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
- Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy
f) Gwarancja:
-Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dotyczy części I, II zamówienia.
g) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach.

h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
i) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od wykonawcy (dot. części I, II zamówienia) szczegółowego wyliczenia poszczególnych pozycji, które wchodzą w skład zamówienia.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku II części zamówienia występuje mechanizm podzielonej płatności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 4
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta
ul. Szkolna 4
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się